Prepis z domácnosti na firmu

Životné situácie 10. november 2022

Pri zmene nájmu potrebujete získať súhlas predchádzajúceho zákazníka, ako aj majiteľa nehnuteľnosti.

Čo potrebujete SPP predložiť spolu so žiadosťou?

Fyzická osoba – podnikateľ:

 • živnostenský list (originál)
 • osvedčenie o registrácii na DPH, príp. prehlásenie, že nie je platiteľom DPH (nie je nevyhnutné)
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • číslo bankového účtu
 • doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)

Právnická osoba:

 • výpis z obchodného registra (stačí z internetu)
 • osvedčenie o registrácii na DPH, príp. prehlásenie, že nie je platiteľom DPH (nie je nevyhnutné)
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • číslo bankového účtu
 • doklad o pridelení IČO (SKNACE OKEČ zo štatistického úradu)

Inštitúcie zriaďované štátnou správou a samosprávou:

 • zriaďovacia listina
 • menovanie štatutára
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • číslo bankového účtu
 • doklad o pridelení IČO (SKNACE OKEČ zo štatistického úradu)

Lekári, právnici, slobodné povolania:

 • súhlas s vykonávaním praxe (licencia)
 • osvedčenie o registrácii na DPH, príp. prehlásenie, že nie je platiteľom DPH (nie je nevyhnutné)
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • číslo bankového účtu
 • doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)

Ako mám požiadať o prepis nehnuteľnosti?

 1. Spoločne s predchádzajúcim majiteľom online cez portál
 2. Doručte nám vyplnenú žiadosť (preklik na dokument) so všetkými prílohami

Žiadosť musí byť podpísaná vami aj predchádzajúcim zákazníkom