SPP a Brantner budú v Nových Zámkoch ekologicky spracúvať odpad a vyrábať z neho biometán

Tlačové správy 13. december 2021

13. 12. 2021

Vedenie mesta Nové Zámky a spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort dnes predstavili zámer environmentálne udržateľnejšieho a inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Do roku 2023 má v meste vzniknúť Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ako jeden zo vzorových projektov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. CEBZ stojí z pohľadu inovatívnosti a využívania najmodernejších technologických riešení, na vrchole pomyselného rebríčka možností, ktoré sú pri spracovaní odpadu k dispozícii. Ide o environmentálne najprijateľnejšie riešenie súčasnosti.

Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Od tohto roku máme povinnosť zabezpečiť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Už čoskoro, od januára 2023, sa na skládku nedostane neupravený komunálny odpad,“ pripomína Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky. „Som rád, že vďaka iniciatíve spoločností SPP a Brantner vytvoríme riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, dlhodobo udržateľnú úroveň.“

CEBZ umožňuje zhodnotenie komunálneho odpadu na biometán a biokompost. „CEBZ je založený na procese tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane konárov a trávy,“ približuje technológiu Tibor Papp, generálny riaditeľ Brantner Green Solutions Slovakia. „Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne ekologický bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu. Z pohľadu odpadov očakávame, že technológia akceleruje mieru recyklácie v regióne o ďalších 70 %, ako aj zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70%.

Nová technologická jednotka má stáť v areáli novozámockej spoločnosti Bytkomfort na Dvorskej ceste. Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením, ale ani prevádzkou nezaťažovala obytné zóny mesta. Moderná, automatizovaná prevádzka bude môcť spracovať až 60 000 ton odpadu ročne, a tým pokryť potreby širšieho regiónu. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý polrok 2022, s ukončením v decembri 2023. Predpokladané investičné náklady dosiahnu 30 miliónov eur, vrátane triediacej linky, ktorá vznikne súbežne v areáli spoločnosti Brantner na Vinohradoch. 

CEBZ v plnom rozsahu napĺňa ciele cirkulárnej ekonomiky. V procese triedenia zozbieraného komunálneho odpadu sa z komunálneho odpadu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto sa získajú napr. sklo, papier, plasty, kovy, alternatívne palivá a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v bioplynovom stupni  a následne vo forme viacerých komodít, vrátane biometánu a biokompostu opätovne zužitkovaný v rôznych odvetviach hospodárstva. Nesporným enviromentálnym pozitívom celého projektu bude významné zníženie skládkovaného odpadu, ako aj využitie biokompostu ako náhrady umelých hnojív, čo prispeje k udržateľnému poľnohospodárstvu. Toto je možné dosiahnuť vďaka tomu, že biologicky odpad tvoriaci výstup z triediacej linky bude spracovaný oddelene od biologického odpadu separovaného pri zdroji, ktorého zber sa v Nových Zámkoch úspešne rozbehol v tomto roku.

Biometán môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky. Je možné ho vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Je možné ho využiť aj na vykurovanie rodinných domov. Samozrejme verím, že biometán využijeme aj na výrobu tepla v Nových Zámkoch. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ uzatvára generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.

Podobný zámer predstavili SPP a Brantner aj v Martine a potenciál vidia aj v ďalších slovenských mestách. Projekty sú aktuálne posudzované zo strany príslušných štátnych orgánov.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa tiež venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickejšej alternatívy k tradičným palivám. Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb. Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Materská spoločnosť so sídlom v rakúskom Krems an der Donau, je garantom kvalitných a inovatívnych riešení v sektore komunálnych služieb.

Skupina Brantner pôsobí prostredníctvom 60 spoločností v Európe a v Ázii a zamestnáva viac ako 2 700 pracovníkov.