SPP úspešne pripojil rezidenčný objekt v Bratislave k svojmu centrálnemu energetickému zdroju

Tlačové správy O SPP - aktuality 5. december 2023
SPP úspešne pripojil nový polyfunkčný projekt Prístavná 1 v Bratislave na dodávku energií pomocou svojich kogeneračných jednotiek, ktoré majú až o 40 % vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov.
SPP-areal

SPP úspešne pripojil nový polyfunkčný projekt Prístavná 1 v Bratislave na dodávku energií pomocou svojich kogeneračných jednotiek, ktoré majú až o 40 % vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov.

„V SPP si postupne plníme úlohy a pripravujeme pre odberateľov projekty energetických služieb znižujúcich spotrebu fosílnych palív. Sme radi, že môžeme našimi riešeniami pomáhať zákazníkom efektívnejšie využívať energie a dosahovať tak ciele v oblasti klímy a ochrany životného prostredia,“ uviedol Vojtech Ferencz generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP.

SPP vo svojom areáli v Bratislave využíva na výrobu elektriny a tepla, ako aj na chladenie, modernú  technológiu kogeneračných jednotiek. Tie fungujú na princípe premeny primárneho média (zemný plyn) na konečné formy energie – elektrinu, teplo a chlad. V rámci celého komplexu máme vybudovaných až päť takýchto  jednotiek, ktoré sú nezávislé od centrálnej elektrickej siete a fungujú aj pri jej plošnom výpadku.

Kogeneračné jednotky vyrábajú viac energií, ako SPP využije pre svoje potreby. „V roku 2021 sme sa spojili s realizátormi projektu Prístavná 1, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti nášho sídla v bratislavskej časti Ružinov, ponúkli im alternatívne riešenie chladenia a vykurovania polyfunkčného objektu a po vzájomnej dohode ho úspešne a vo veľmi krátkom realizačnom čase napojili na náš vysokoúčinný zdroj kombinovanej výroby elektriny a tepla,“ vysvetľuje Rastislav Nemec, riaditeľ rozvoja podnikania SPP.

Projekt Prístavná 1 sa tak stal prvým slovenským rezidenčným objektom, ktorý od októbra 2023 využíva pri výrobe energií technológiu kogenerácie. Týmto spôsobom sa mu podarilo výrazne znížiť uhlíkovú stopu pre kúrenie a chladenie v celom polyfunkčnom objekte.

Realizátori projektu pre vedenie tepla a chladu použili v úseku medzi SPP a rezidenčným objektom predizolované potrubie v bezkanálovom prevedení. Trasa vedenia potrubí končí vo výmenníkovej stanici, ktorá sa nachádza na prízemí polyfunkčného komplexu. Teplo z jednotky slúži v zime na vykurovanie a v lete sa odvádza do absorpčných chladičov, ktoré chladia vodu na chladenie objektu.

„Je všeobecne známe, že zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla majú v porovnaní s oddelenou výrobou vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov až o 30 – 40 %. Kogeneračné (KGJ), resp. trigeneračné jednotky, sú teda efektívnejšie, tzn. spotrebujú menej neobnoviteľného paliva pri výrobe rovnakého množstva energie a vyprodukujú menej emisií,“ hovorí Dávid Kudroč, team leader ESCO SPP.

Technické riešenie tímu ESCO v SPP, ktorý má na starosti rozvoj trhu s energetickými službami, pre projekt Prístavná 1 bolo navrhnuté so zreteľom na dodržanie energetických a klimatických cieľov spoločnosti. SPP projekt zrealizoval za 4 mesiace v spolupráci so spoločnosťami Gepol, s.r.o. a Skanska SK, a.s. a odovzdal ho v októbri 2023.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.