Štátny príspevok odberateľom plynu v domácnosti (vratky)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v dňoch 28. až 30. júna 2016 opätovne rozpošle poukazy so štátnym príspevkom (tzv. „vratky“). Doručené budú tým odberateľom plynu v domácnosti, ktorí si nestihli alebo nemohli preplatiť poukazy v lehote 60 dní od ich odoslania na prelome januára a februára 2016.

Poukazy budú zasielané na nasledovné adresy odberateľov:

 • aktualizovanú adresu trvalého pobytu odberateľa, ak si odberateľ túto adresu aktualizoval u dodávateľa najneskôr k 23. máju 2016,
 • adresu odberného miesta, ak si odberateľ adresu trvalého pobytu evido vanú u dodávateľa nezmenil (to platí aj v prípade odberateľov s trvalým pobytom v zahraničí),
 • v prípade dedičov odberateľa budú poukazy zaslané na adresu, ktorú títo oznámili Ministerstvu hospodárstva SR,
 • korešpondenčnú adresu uvedenú pre zaslanie vyúčtovacej faktúry, ak odberateľ ukončil zmluvu o dodávke plynu s SPP po 1. novembri 2015 (napríklad, ak zmenil dodávateľa alebo ak predal dom alebo byt). 

Overiť, či bol poštový poukaz adresátovi vystavený, je možné na telefónnych číslach spoločnosti Slovenská pošta, a.s.:

 • Bratislava: 02/59 30 27 05, 02/59 30 27 35;
 • Rimavská Sobota: 047/562 15 53,  047/562 11 63;
 • Košice: 055/644 63 59, 055/644 63 64

Štátny príspevok si môžete prevziať počas doby platnosti poštového poukazu, ktorá je 60 kalendárnych dní a je vyznačená na každom poukaze. Vratku si môžete vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pobočke pošty.

Nárok na štátny príspevok majú všetci odberatelia plynu v domácnosti s tarifou D1 až D3, bez ohľadu na to, kto je ich dodávateľom. Podmienkou je, aby mali k 1. novembru 2015 uzavretú so svojím dodávateľom plynu platnú zmluvu o dodávke plynu.

 

Výška príspevku:

 • tarifa D1 (využitie plynu len na varenie) - výška vratky je stanovená paušálne 10 €
 • tarifa D2 (využitie plynu na ohrev vody) a tarifa D3 (využitie plynu na kúrenie) - výška vratky sa bude odvíjať od spotreby na odbernom mieste. Jej hodnota bude v priemere 6 % z ročnej platby za plyn

Štátny príspevok bude odberateľom plynu vyplácať Ministerstvo v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2016. Preto ho nie je možné započítať do preddavkov a platieb za dodávku plynu, ani zaslať na účet v banke.

 

Pre orientačné informácie o výške vratky podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovuje výška štátneho príspevku odberateľovi plynu, kliknite sem.

skryť
Tarifná skupina

Množstvo odobratého plynu
odberateľom plynu [kWh]

Výška štátneho

príspevku

od do
D1 0 2 110 10,00 eur
D2 2 111 3 300 10,00 eur
3 301 4 700 14,00 eur
4 701 6 100 18,00 eur
6 101 7 500 22,00 eur
7 501 11 000 28,00 eur
11 001 13 500 37,00 eur
13 501 17 935 45,00 eur
D3 17 936 20 000 55,00 eur
20 001 25 000 65,00 eur
25 001 31 000 80,00 eur
31 001 40 000 100,00 eur
40 001 52 000 125,00 eur
52 001 68 575 165,00 eur

 

Vašu spotrebu na výpočet výšky štátneho príspevku nájdete na vašej vyúčtovacej faktúre .

 

Overte si výšku vratky pre vaše odberné miesto

 

Najčastejšie otázky a odpovede

 • Komu bude zaslaný poukaz s príspevkom v druhom kole?

  skryť Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom Slovenskej pošty zašle poukaz so štátnym príspevkom tým odberateľom, ktorí mali uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu k 1. novembru 2015, a ktorým poukaz nebol doručený v prvom kole.

  Ministerstvo hospodárstva SR zašle poukazy aj tým odberateľom, ktorým poukaz v prvom kole bol doručený, ale títo si poukaz v lehote 60 dní nestihli preplatiť.

  Ministerstvo hospodárstva SR zašle poukazy aj tým odberateľom, ktorým poukaz v prvom kole bol doručený, ale títo si poukaz v lehote 60 dní nestihli preplatiť.

  Ministerstvo hospodárstva SR tiež zašle poukazy dedičom tých odberateľov, ktorí mali nárok na vyplatenie štátneho príspevku, a ktorí preukázali nárok na vyplatenie príspevku, na základe osvedčenia o dedičstve a ďalších dokladov (dohoda dedičov ktorému z nich má byť poukaz vyplatený).

  Overiť, či bol poštový poukaz adresátovi vystavený, je možné na telefónnych číslach spoločnosti Slovenská pošta, a.s.: Bratislava 02/59 30 27 05, 02/59 30 27 35; Rimavská Sobota: 047/562 15 53, 047/562 11 63; Košice: 055/644 63 59, 055/644 63 64.
 • Na akú adresu mi bude zaslaný poukaz s príspevkom v druhom kole?

  skryť V druhom kole budú poukazy so štátnym príspevkom zasielané na:

   

  • aktualizovanú adresu trvalého pobytu odberateľa, ak si odberateľ túto adresu aktualizoval u dodávateľa najneskôr k 23. máju 2016,
  • adresu odberného miesta, ak si odberateľ adresu trvalého pobytu evido vanú u dodávateľa nezmenil (to platí aj v prípade odberateľov s trvalým pobytom v zahraničí),
  • v prípade dedičov odberateľa budú poukazy zaslané na adresu, ktorú títo oznámili Ministerstvu hospodárstva SR,
  • korešpondenčnú adresu uvedenú pre zaslanie vyúčtovacej faktúry, ak odberateľ ukončil zmluvu o dodávke plynu s SPP po 1. novembri 2015 (napríklad, ak zmenil dodávateľa alebo ak predal dom alebo byt). 
 • Ako si dať preplatiť poukaz so štátnym príspevkom?

  skryť „Poukaz je možné preplatiť na každej pobočke Slovenskej pošty po predložení občianskeho preukazu (v prípade cudzích štátnych príslušníkov je potrebné predložiť cestovný doklad), potom ako zamestnanec Slovenskej pošty overí, že meno a priezvisko na poštovom poukaze sa zhoduje s meno a priezviskom na občianskom preukaze (cestovnom doklade). Vaša dodávacia pošta (v mieste vášho trvalého bydliska) môže, na základe vašej žiadosti, overiť či vám bol poukaz v druhom kole vystavený. Ak dodacia pošta zistí, že bol poukaz na vaše meno a priezvisko vystavený, preverí jeho uloženie v zbernom stredisku Slovenskej pošty a zabezpečí doposlanie na adresu požadovanú adresátom. V prípade, že poukaz nebude uložený v zbernom stredisku, požiada o vyhotovenie duplikátu (druhopisu) poukazu. Duplikát (druhopis) poukazu bude opätovne doručený adresátovi na uvedenú adresu a vyplatený. Po vyžiadaní duplikátu už pôvodný poukaz vyplatený nebude (ani v prípade ak sa nájde.

  Overiť, či bol poštový poukaz adresátovi vystavený, je možné na telefónnych číslach spoločnosti Slovenská pošta, a.s.:
  • Bratislava: 02/59 30 27 05, 02/59 30 27 35;
  • Rimavská Sobota: 047/562 15 53,  047/562 11 63;
  • Košice: 055/644 63 59, 055/644 63 64
 • Ak som nevládny/nevládna ako si mám poukaz preplatiť?

  skryť V prípade, ak ide o nevládneho odberateľa, ktorý vzhľadom na zdravotný stav, nie je schopný vyplatiť si poukaz osobne na pobočke Slovenskej pošty, je potrebné požiadať poštového doručovateľa o osobné preplatenie poukazu a doručovateľovi poukaz odovzdať. Tento by mal zabezpečiť preplatenie poukazu a odovzdať oprávnenému odberateľovi sumu príspevku osobne. V prípade, ak uvedený postup nebude poštovým doručovateľom umožnený, prosím, kontaktujte infolinku spoločnosti Slovenská pošta, a.s. 0800 122 413.
 • Čo je to „vratka“ a kto má na ňu nárok?

  skryť „Vratka“ je štátny príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí na prelome januára a februára 2016 postupne odberateľom plynu v domácnosti, bez ohľadu na to, kto je ich dodávateľom plynu. Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí štátny príspevok všetkým odberateľom plynu v domácnosti so spotrebou plynu v kategórii D1 - D3, ktorí mali k 1. novembru 2015 uzavretú so svojím dodávateľom plynu platnú zmluvu o dodávke plynu, na základe ktorej sa realizovala dodávka plynu k uvedenému dátumu.
 • Aká bude výška štátneho príspevku?

  skryť Výška štátneho príspevku bude závisieť od vašej spotreby za posledné známe 12-mesačné obdobie, za ktoré vám bola vystavená faktúra. Potrebné údaje, na základe ktorých Ministerstvo hospodárstva SR stanoví výšku štátneho príspevku, poskytne váš dodávateľ plynu a overí ich prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je vaše odberné miesto pripojené. Nie je potrebné osobitne nahlasovať odpočet na tento účel dodávateľovi plynu ani Ministerstvu hospodárstva SR.

  Ak ste odberateľom plynu so spotrebou v kategórii D1 (využitie plynu len na varenie), Ministerstvo hospodárstva SR vám vyplatí štátny príspevok v paušálnej výške 10 eur.

  Ak ste odberateľom plynu so spotrebou v kategórii D2 (využitie plynu na ohrev vody) alebo D3 (využitie plynu na kúrenie), bude sa výška štátneho príspevku odvíjať od vašej spotreby na odbernom mieste. Výška štátneho príspevku bude v priemere 6 % z vašej ročnej platby za plyn, najmenej však vo výške 10 eur.
 • Kde môžem zistiť výšku štátneho príspevku?

  skryť Ak ste zákazníkom SPP, môžete si overiť výšku štátneho príspevku, ktorý vám Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí prostredníctvom formulára.

  Výška štátneho príspevku uvedená vo formulári je len orientačná a s prípadnými otázkami vyčkajte na doručenie poštového poukazu so štátnym príspevkom.
 • Na základe čoho bola stanovená výška štátneho príspevku?

  skryť Výška štátneho príspevku sa, v zmysle príslušnej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, odvíja od spotreby za posledné známe 12-mesačné obdobie na danom odbernom mieste. 

  Ak odoberáte plyn na základe viacerých zmlúv vo viacerých odberných miestach – bytoch alebo rodinných domoch, výška štátneho príspevku sa vypočíta na každé odberné miesto osobitne. Ak nie je spotreba za toto obdobie známa, pri výpočte výšky štátneho príspevku sa bude prihliadať aj na vašu zazmluvnenú tarifu.
 • Musím o vyplatenie štátneho príspevku požiadať?

  skryťNie, Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí štátny príspevok automaticky všetkým odberateľom plynu v domácnosti so spotrebou v kategórii D1 – D3, ktorí mali so svojím dodávateľom plynu k 1. novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o dodávke plynu, na základe ktorej sa realizovala dodávka plynu k uvedenému dátumu.
 • Pošle mi štátny príspevok môj dodávateľ plynu?

  skryť Nie, štátny príspevok vám zašle, bez ohľadu na to, kto je vaším dodávateľom plynu, Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom poštového poukazu (šeku). Poštový poukaz dostanete na adresu vášho trvalého bydliska.
 • Kde si budem môcť štátny príspevok prevziať?

  skryť Štátny príspevok si budete môcť prevziať na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty po predložení poštového poukazu.
 • Kto môže prevziať poštový poukaz a čo k tomu potrebuje?

  skryť Na vyplatenie poštového poukazu sa musíte preukázať platným dokladom totožnosti. Slovenská pošta vyplatí štátny príspevok aj manželovi/manželke, ak nie sú z prijímania vylúčení. Takisto ho vyplatí aj osobe, ktorú adresát splnomocnil, opatrovníkovi adresáta, ak bol adresát pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená. Poštový poukaz Slovenská pošta vyplatí aj osobe, ktorá býva s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte (ak nie je z prijímania vylúčená.
 • Ako si môžem skontrolovať poslednú spotrebu, ktorá bola podkladom na stanovenie výšky štátneho príspevku?

  skryť Každý dodávateľ plynu vystavuje svojim odberateľom faktúry vyúčtovania spotreby plynu. Odberateľ si preto spotrebu môže skontrolovať aj na vyúčtovacej faktúre za zodpovedajúce fakturačné obdobie (posledné fakturačné obdobie ukončené pred 1. novembrom 2015).

  Výška štátneho príspevku uvedená vo formulári je len orientačná a s prípadnými otázkami vyčkajte na doručenie poštového poukazu so štátnym príspevkom.
 • Je potrebné nahlásiť stav meradla na účely výpočtu výšky štátneho príspevku?

  skryť Osobitný odpočet na výpočet výšky štátneho príspevku nie je potrebný. Výška štátneho príspevku bude totiž stanovená na základe spotreby za posledné známe 12-mesačné obdobie na danom odbernom mieste ukončené pred 1. novembrom 2015. Ak odoberáte plyn na základe viacerých zmlúv vo viacerých odberných miestach – bytoch alebo rodinných domoch, výška príspevku sa vypočíta na každé odberné miesto osobitne. Potrebné údaje poskytne Ministerstvu hospodárstva SR váš dodávateľ plynu a overí ich prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je dané odberné miesto pripojené.
 • Mám nové odberné miesto. Mám nárok na štátny príspevok?

  skryť Áno, štátny príspevok Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí všetkým odberateľom plynu v domácnosti so spotrebou v kategórii D1 až D3, ktorí mali so svojím dodávateľom plynu uzavretú k 1. novembru 2015 platnú zmluvu o dodávke plynu. Ak ide o odberné miesto, kde ešte nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, výška štátneho príspevku sa stanoví na základe zisteného odobratého množstva plynu, najmenej však v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnému tarifnému pásmu podľa zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej s vaším dodávateľom.
 • Ako mám postupovať v prípade, ak nesúhlasím s výškou štátneho príspevku a domnievam sa, že na jeho výpočet bola použitá nesprávna spotreba?

  skryť Ministerstvo hospodárstva SR stanoví výšku štátneho príspevku na základe údajov, ktoré mu poskytnú o svojich zákazníkoch jednotliví dodávatelia plynu a ktoré overia prevádzkovatelia distribučných sietí, do ktorých sú príslušné odberné miesta pripojené.

  V priebehu apríla 2016, potom ako uplynie platnosť poštového poukazu (60 kalendárnych dní od dátumu jeho podania), ministerstvo obdrží od Slovenskej pošty informáciu, ktoré poštové poukazy neboli preplatené. V nadväznosti na to Ministerstvo hospodárstva SR zverejní spôsob riešenia jednotlivých žiadostí o nápravu, resp. ďalších podaní vo vzťahu k štátnemu príspevku. V prípade, ak máte otázku ohľadne štátneho príspevku, kontaktujte Ministerstvo po doručení poštového poukazu, a to písomne na adrese: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 alebo elektronicky na prispevky@mhsr.sk.

  Ak sa domnievate, že váš dodávateľ plynu poskytol Ministerstvu hospodárstva SR nesprávne údaje o vašej spotrebe, obráťte sa, prosím, na vášho dodávateľa plynu, s ktorým máte uzavretú zmluvu o dodávke plynu. V tomto prípade pôjde o štandardný reklamačný proces vyúčtovania spotreby plynu. Výsledok reklamačného konania však nebude mať vplyv na stanovenie výšky štátneho príspevku.
 • Ako mám postupovať, ak mi nebol poštový poukaz doručený?

  skryť Ministerstvo hospodárstva SR bude poštové poukazy na vyplatenie štátneho príspevku zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu vášho trvalého bydliska, ktorú mu poskytol váš dodávateľ plynu, postupne, v priebehu minimálne dvoch týždňov. Môže sa preto stať, že niektorým odberateľom bude príslušná poštová zásielka doručená skôr a iným neskôr.

  V priebehu apríla 2016, potom ako uplynie platnosť poštového poukazu (60 kalendárnych dní od dátumu jeho podania), Ministerstvo obdrží od Pošty informáciu, ktoré poštové poukazy neboli preplatené. V nadväznosti na to Ministerstvo zverejní spôsob riešenia jednotlivých žiadostí o nápravu, resp. ďalších podaní vo vzťahu k štátnemu príspevku. V prípade, ak máte otázku ohľadne štátneho príspevku, kontaktujte Ministerstvo po doručení poštového poukazu, a to písomne na adrese: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 alebo elektronicky na prispevky@mhsr.sk.
 • Zmenil som trvalý pobyt, dostanem štátny príspevok?

  skryť Ak sa trvalé bydlisko uvedené na doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovom poukaze, ale meno a priezvisko a ďalšie údaje sa zhodujú, Slovenská pošta poukaz adresátovi vyplatí a ten k svojmu podpisu pripojí poznámku „osobne“.

  V prípade, ak dodávateľ plynu, s ktorým máte uzavretú zmluvu o dodávke plynu, nemá k dispozícii aktuálnu adresu vášho trvalého bydliska, kontaktujte ho, prosím.
 • V decembri 2015 mi zomrel manžel, pošta mi odmieta štátny príspevok vyplatiť, lebo je na manželove meno. Majú nárok na vyplatenie štátneho príspevku aj dedičia?

  skryť Pokiaľ ide o odberateľov, ktorí zomreli po 1. novembri 2015, blízkym osobám zosnulého odporúčame kontaktovať v prvom rade príslušného dodávateľa plynu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dodávke plynu a požiadať ho o prepis zmluvy na odbernom mieste na nového odberateľa. Príslušný poštový poukaz (šek) však Ministerstvo hospodárstva SR zašle na meno a priezvisko a adresu zosnulého odberateľa. Blízkym osobám zosnulého odporúčame tiež informovať Ministerstvo hospodárstva SR, ktorému je potrebné predložiť doklady preukazujúce prechod nároku na štátny príspevok na ďalšiu osobu (takýmto dokladom je napr. osvedčenie o dedičstve.

  V priebehu apríla 2016, potom ako uplynie platnosť poštového poukazu (60 kalendárnych dní od dátumu jeho podania), Ministerstvo obdrží od Pošty informáciu, ktoré poštové poukazy neboli preplatené. V nadväznosti na to Ministerstvo zverejní spôsob riešenia jednotlivých žiadostí o nápravu, resp. ďalších podaní vo vzťahu k štátnemu príspevku. V prípade, ak máte otázku ohľadne štátneho príspevku, kontaktujte Ministerstvo po doručení poštového poukazu, a to písomne na adrese: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 alebo elektronicky na prispevky@mhsr.sk.
 • V septembri 2015 mi zomrel manžel, avšak nestihli sme ešte oznámiť túto skutočnosť nášmu dodávateľovi plynu.

  skryť Podľa zákona sa štátny príspevok vyplatí odberateľovi plynu, ktorý mal k 1.novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o združenej dodávke plynu, na základe ktorej sa realizovala do daného odberného miesta dodávka plynu. Pokiaľ ide o odberateľov, ktorí zomreli pred 1. novembrom 2015 a nedošlo pred týmto termínom k prepisu zmluvy na odbernom mieste na žijúcu osobu (napr. na dedičov), nebude možné vyplatiť štátny príspevok, nakoľko k 1. novembru 2015 nie je, žiaľ, možné, v zmysle zákona, určiť osobu oprávnenú na výplatu štátneho príspevku.

  Pokiaľ ide o dedičov po odberateľoch, ktorí zomreli pred 1. novembrom 2015, odporúčame im kontaktovať príslušného dodávateľa plynu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dodávke plynu a požiadať ich o prepis zmluvy na odbernom mieste na nového odberateľa. Dedičom po zosnulom odberateľovi tiež odporúčame informovať Ministerstvo hospodárstva SR, ktorému bude potrebné predložiť doklady preukazujúce prechod nároku na štátny príspevok na ďalšiu osobu (takýmto dokladom je napr. osvedčenie o dedičstve).

  Potom, ako uplynie platnosť poštového poukazu (60 kalendárnych dní od dátumu jeho podania), Ministerstvo obdrží od spoločnosti Slovenská pošta, a.s. informáciu o tom, ktoré poštové poukazy neboli preplatené. V nadväznosti na to Ministerstvo zverejní spôsob riešenia jednotlivých žiadostí o nápravu, resp. ďalších podaní vo vzťahu k štátnemu príspevku. V prípade, ak máte otázku ohľadne štátneho príspevku, prosím, kontaktujte Ministerstvo až po doručení poštového poukazu, a to písomne na adrese: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 alebo elektronicky na prispevky@mhsr.sk.
 • Dlhodobo som v zahraničí a zrejme si nestihnem štátny príspevok prevziať v stanovenej lehote. Ako mám postupovať?

  skryť Príslušný poštový poukaz vám Ministerstvo hospodárstva SR zašle na adresu vášho trvalého bydliska. Na vyplatenie štátneho príspevku budete mať 60 dní odo dňa jeho podania na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Dátum platnosti konkrétneho poštového poukazu je uvedený na tomto poukaze.
 • Dostanem štátny príspevok, ak som prešiel z kategórie „maloodber“ (Malé podnikanie a organizácie v prípade SPP) do kategórie „domácnosť“ alebo naopak?

  skryť Dôležitý je dátum takejto zmeny. Ak ste k 1. novembru 2015 boli odberateľom plynu v domácnosti so spotrebou v kategórii D1 až D3, máte nárok na štátny príspevok a poštový preukaz dostanete na adresu vášho trvalého bydliska. Ak ste k 1. novembru 2015 boli odberateľom plynu v kategórii „maloodber“ (Malé podnikanie a organizácie v prípade SPP), žiaľ, nespĺňate kritériá na vyplatenie štátneho príspevku, ktorý je určený len pre odberateľov plynu v domácnosti so spotrebou v kategórii D1 až D3, ktorí mali k 1. novembru 2015 uzavretú platnú a účinnú zmluvu na dodávku plynu.
 • Mám platnú zmluvu na dodávku plynu, avšak na mojom odbernom mieste nemám žiadnu spotrebu plynu.

  skryť V prípade vykázanej nulovej spotreby plynu na odbernom mieste, na ktorom je platne uzavretá zmluva na dodávku plynu k 1. novembru 2015, máte nárok na vyplatenie minimálnej výšky štátneho príspevku vo výške 10 eur.

  V prípade vykázanej nulovej spotreby plynu na odbernom mieste, kde ešte nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, ale je známa spotreba za kratšie obdobie, výška štátneho príspevku sa stanoví v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnému tarifnému pásmu podľa zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej s vaším dodávateľom.

  V prípade vykázanej nulovej spotreby plynu na odbernom mieste, kde ešte vôbec nie je známa spotreba, výška štátneho príspevku sa stanoví v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnému tarifnému pásmu podľa zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej s vaším dodávateľom.
 • V apríli 2015 som zmenil dodávateľa plynu na SPP. Bude mi vyplatený štátny príspevok iba za spotrebu plynu od apríla do konca roka 2015?

  skryť Na účely výplaty štátneho príspevku sa posudzuje spotreba plynu za posledné známe 12 mesačné obdobie ukončené pred 1. novembrom 2015. V prípade zmeny dodávateľa plynu na odbernom mieste bude štátny príspevok vypočítaný na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je dané odberné miesto pripojené, zistených určeným meradlom na danom odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
 • Môže sa štátny príspevok započítať s nedoplatkom u môjho dodávateľa?

  skryť Nie, štátny príspevok vyplatí Ministerstvo hospodárstva SR zo štátneho rozpočtu priamo príjemcovi, a preto nie je možné tento príspevok započítať s nedoplatkom za dodávku plynu od dodávateľa plynu.
 • Bude štátny príspevok odrátaný z preddavkov na platby za dodávku plynu?

  skryť Nie, štátny príspevok vyplatí Ministerstvo hospodárstva SR zo štátneho rozpočtu priamo príjemcovi, a preto nie je možné tento príspevok započítať s preddavkom na platby za dodávku plynu, resp. príspevok od preddavku odpočítať.
 • Platby za dodávku plynu uhrádzam prostredníctvom „SIPO“. Nemôže mi byť štátny príspevok započítaný do „SIPA“?

  skryť Nie, štátny príspevok vyplatí Ministerstvo hospodárstva SR zo štátneho rozpočtu, priamo príjemcovi formou poštového poukazu, a preto nie je možné tento príspevok započítať do platby dodávateľovi plynu za opakované dodávky plynu prostredníctvom poukážok SIPO.
▲ Hore