ZAREGISTRUJTE SVOJU E-MAILOVÚ ADRESU A DAJTE NÁM SÚHLAS NA ZASIELANIE
INFORMÁCIÍ E-MAILOM.

NAVYŠE, PO ZADANÍ ZÁKAZNÍCKEHO ČÍSLA Z VAŠEJ FAKTÚRY, STE V LOSOVANÍ AJ PRE
NASLEDUJÚCE OBDOBIE.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

1 x 1 000
20 x palivová karta v hodnote 90 €

Výhercov žrebujeme niekoľkokrát do roka - zašlite váš e-mail do 30. septembra 2017 a my vás zaradíme
do najbližšieho žrebovania už 12. októbra 2017.

 

I. etapa súťaže  - žrebovanie sa uskutočnilo 12. júla 2017

1000 € získava Viera Koreňová.

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Dalibor Sýkora, Mária Kapustová, Anna Nusová, Štefan Zula, Ľubomir Machyniak, Rudolf Jančovič, Leopold Takáč, Daniel Bútora, Ján Foltín, Patrik Ondrejička.         

 

Výhercom srdečne blahoželáme!

Štatút súťažeCHCEM VYHRAŤ 1000 €

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

Ak viete, zadajte svoje zákaznícke číslo

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a zasielaním marketingových informácií

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových aktivít, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.