ZAREGISTRUJTE SVOJU E-MAILOVÚ ADRESU A DAJTE NÁM SÚHLAS NA ZASIELANIE
INFORMÁCIÍ E-MAILOM.

NAVYŠE, PO ZADANÍ ZÁKAZNÍCKEHO ČÍSLA Z VAŠEJ FAKTÚRY, STE V LOSOVANÍ AJ PRE
NASLEDUJÚCE OBDOBIE.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

1 x 1 000
20 x palivová karta v hodnote 90 €

Výhercov žrebujeme niekoľkokrát do roka - zašlite váš e-mail do 31. decembra 2017 a my vás zaradíme
do najbližšieho žrebovania už 12. januára 2018.

 

III. etapa súťaže  - žrebovanie sa uskutočnilo 12. januára 2018

1000 € získava Ján Majerník

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Stefan Kovacs, Anna Compelová, Tomáš Hula, Emil Prachár, Lubomír Holčík, Štefan Milkovics, Oľga Slabá, Branislav Ondoš, Jana Uhrová, Ružena Žitná, Janka Medňanská, Mária Valková, Martin Vitkovič, Richard Theisz, Mária Jarabová, Marcel Bíž, Miroslav Valašík, Anton Uhlík, Stanislav Nemček, Katarína Szingerová.

II. etapa súťaže  - žrebovanie sa uskutočnilo 12. októbra 2017

1000 € získava Daniela Barančíková.

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Andrej Ábel, Mária Artimová, Renáta Bocková, Viera Deutschová, Karol Drgoň, Žaneta Franková, Pavol Hrmo, Miroslav Huljak, Mária Jajčíková, Jozef Kováč, Štefan Krošlák, Monika Makuková, Tomáš Mateovič, Pavol Nepšinský, Ladislav Pčola, Ľudmila Poncová, Juraj Psocík, Terézia Szikhardová, Ján Tomčala, Anna Tomčalová.

I. etapa súťaže  - žrebovanie sa uskutočnilo 12. júla 2017

1000 € získava Viera Koreňová.

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Dalibor Sýkora, Mária Kapustová, Anna Nusová, Štefan Zula, Ľubomir Machyniak, Rudolf Jančovič, Leopold Takáč, Daniel Bútora, Ján Foltín, Patrik Ondrejička.         

 

Výhercom srdečne blahoželáme!

Štatút súťažeCHCEM VYHRAŤ 1000 €

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

Ak viete, zadajte svoje zákaznícke číslo

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a zasielaním marketingových informácií

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových aktivít, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.