Viete, čo je offseting?

Zelené služby 11. november 2022

Offsetting je nepriama kompenzácia uhlíkovej stopy, teda množstva vypustených emisií skleníkových plynov. Ide o formu znižovania už vytvorenej uhlíkovej stopy.

Nepriamo znižovať už vytvorenú uhlíkovú stopu môžeme prostredníctvom finančnej podpory aktivít iných subjektov, napr. výsadbou stromov alebo podporou výstavbou nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) priamo alebo prostredníctvom tzv. uhlíkových kreditov. Výsadba stromov je účinná len vtedy, ak dokážeme zabezpečiť, že v budúcnosti tieto stromy nebudú vyťažené. Preto ich sadíme v chránených územiach. Investície do nových zariadení na výrobu energie z OZE by mali byť dostatočne overené a trvalé.

Offseting, či už vo forme výsadby stromov alebo podporou investícií do nových projektov na znižovanie emisií v budúcnosti (napríklad vo forme uhlíkových kreditov), však môže byť len doplnkovým nástrojom pri znižovaní uhlíkovej stopy. Mal by slúžiť na elimináciu len zvyškovej uhlíkovej stopy, ktorú objektívne nemôžeme odstrániť alebo znížiť inými aktivitami.

Najúčinnejšími opatreniami na zníženie uhlíkovej stopy sú predovšetkým znižovanie spotreby energie a najmä fosílnych palív, podpora rozvoja OZE, obmedzenie nákupu nových vecí či preferencia udržateľných foriem dopravy v porovnaní s autom a lietadlom.

Práve rady, ako uhlíkovú stopu znížiť, môžete získať napríklad aj v rámci Uhlíkovej stopky od SPP.

Za kľúčové nástroje na znižovanie energií skleníkových plynov v energetike v SPP považujeme zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj OZE. Sme si vedomí svojej zodpovednosti. Preto v SPP investujeme do rozvoja vlastnej výroby energií z OZE, energetických služieb a produktov zameraných na znižovanie spotreby energie. Viac informácií