Zdedil som nehnuteľnosť

Životné situácie 10. november 2022

V prípade, ak ste zdedili nehnuteľnosť, musíte požiadať o jej prepis na nového majiteľa.

Čo potrebujete SPP predložiť?

  • kópiu dokladu o ukončení dedičského konania alebo list vlastníctva
  • ak dedičské konanie ešte nebolo ukončené, vyplňte čestné prehlásenie, že máte užívacie právo k nehnuteľnosti
  • ak je dedičov viac, je potrebný aj súhlas všetkých dedičov

Ako mám požiadať o prepis nehnuteľnosti?

  1. Online cez portál Moje SPP
  2. Doručte nám vyplnenú žiadosť  so všetkými prílohami