Informácia pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou

Zraniteľný odberateľ, ktorý v roku 2023 odoberá od SPP elektrinu a/alebo plyn za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej iba „Úrad“), resp. stanovenú nariadeniami vlády Slovenskej republiky, si môže od 1. 1. 2024 uplatniť právo na:

  • zmenu dodávateľa elektriny/plynu, alebo
  • odber elektriny a /alebo plynu za cenu nepodliehajúcu regulácii zo strany Úradu, teda za neregulovanú cenu.

Požiadavky je potrebné s dodávateľmi energií riešiť do 31. 3. 2023

Ako požiadať o zmenu dodávateľa s účinnosťou od 1. 1. 2024

  1. oznámte SPP, že chcete ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu doručením výpovede zmluvy,
  2. zároveň požiadajte nového dodávateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu.

Obidva úkony je potrebné vykonať do 31. 3. 2023.

Ako požiadať o prechod na neregulovanú cenu s účinnosťou od 1. 1. 2024

  1. oznámte SPP úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu za regulovanú cenu
  2. a zároveň požiadajte SPP o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu  za neregulovanú cenu s účinnosťou od 1. 1. 2024

Obidva úkony je potrebné vykonať do 31. 3. 2023.

Ak zraniteľný odberateľ do 31. 3. 2023 nedoručí SPP výpoveď zmluvy za združenú dodávku elektriny/ plynu za regulovanú cenu, alebo neoznámi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny/ plynu za regulovanú cenu od 1. 1. 2024, táto zmluva bude ďalej platná od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Informácia pre zraniteľných odberateľov, ktorí majú záujem o dodávku elektriny a/alebo plynu za regulovanú cenu

Právo na dodávku elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (d’alej iba „Úrad“) má odberateľ, ktorý spĺňa všetky nasledujúce podmienky súčasne:

  1. je zraniteľný odberateľ,
  2. v roku 2023 odoberá od SPP elektrinu alebo plyn za cenu neregulovanú Úradom
  3. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu na dobu presahujúcu 31. 12. 2023

Ako požiadať o prechod na regulovanú cenu s účinnosťou od 1. 1. 2024

Najneskôr do 31. 3. 2023 požiadajte dodávateľa elektriny/plynu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/ plynu za cenu regulovanú Úradom.

Kto sú zraniteľní odberatelia

i.Odberatelia elektriny/plynu v domácnosti.
ii. Odberatelia elektriny/plynu mimo domácnosti

Načítavanie obsahu…