Nadácia SPP podporila grantom pre komunity 65 projektov na celom Slovensku

Tlačové správy 19. júl 2021

19. 07. 2021

Spolu 90 000 eur na 65 kreatívnych projektov. Presne taký objem peňazí rozdelila v uplynulých dňoch Nadácia SPP v rámci grantu „SPPoločne pre komunity“. Úspešní žiadatelia z celého Slovenska tak už môžu začať v nasledujúcich týždňoch naplno realizovať svoje projekty, ktoré majú za cieľ vytvárať a upevňovať dobré vzťahy v rámci susedských komunít, vytvárať spoločné priestory na vzájomné stretávanie sa alebo umožňujú realizovať aktivity, ktoré spoja rôzne generácie na jednom mieste.

Teší nás, že grantový program „SPPoločne pre komunity“ sa stretol s tak veľkou odozvou. Od 7. do 27. júna bolo Nadácii SPP predložených spolu 392 žiadostí, z ktorých následne 14 hodnotiteľov po starostlivej úvahe vybralo 65 najlepších projektov. Je to dôkaz toho, že s ideou, na ktorej je tento náš nadačný grant postavený, sa stotožňuje množstvo dobrých a nesebeckých ľudí, ktorým záleží na vytváraní priateľských väzieb a malých spoločenstiev v ich bezprostrednom okolí, ako aj podpore súdržnosti celej spoločnosti. My im zasa takto podávame pomocnú ruku pri vytváraní lepšieho miesta pre ich život,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Vďaka prostriedkom z grantu dostali zelenú inovatívne nápady, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Prostriedky z grantu v týchto dňoch smerujú na podporu rôznych kreatívnych komunitných projektov, ktoré spoja rôzne generácie ľudí, podporia udržanie a odovzdávanie tradícií, podnietia k osvojeniu si zdravého životného štýlu, či pomôžu rozvíjať ekovýchovu, s cieľom chrániť životné prostredie vo svojom bezprostrednom okolí.

Medzi úspešnými žiadateľmi sú tiež projekty spojené s realizáciou swapov, nápadmi na výrobou nových vecí z recyklovateľných materiálov, či projekty podporujúce tzv. cirkulárnu ekonomiku. „Grantový program je výnimočný svojou adresnosťou, a to nielen preto, že ich žiadatelia pochádzajú z radov konkrétnych mimovládnych organizácií, občianskych združení, nadácií, spolkov, či školských zariadení a pod. Adresný je preto, že za každým projektom stoja konkrétni ľudia, ktorí mali veľmi jasnú ideu, ako práve svojím nápadom môžu reálne zlepšiť miesto, kde žijú a pomôcť nielen upevňovať už existujúce vzťahy vo svojej komunite, ale umožniť aj nadviazanie nových priateľstiev ,“ uzatvára správkyňa nadácie.