Stačí zaregistrovať svoju emailovú adresu a telefónne číslo a dať nám súhlas na zasielanie noviniek a newsletterov na váš email.

Po zadaní zákazníckeho čísla z vašej faktúry ste navyše zaradení do losovania aj v nasledujúcom období.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

1 x 1 000 €     20 x 100 €

Výhercov žrebujeme niekoľkokrát do roka - zašlite váš e-mail a telefónne číslo do 30. septembra 2019 
a my vás zaradíme do najbližšieho žrebovania.

IV. etapa súťaže

I. interval  - žrebovanie sa uskutoční 11. októbra 2019

Mená výhercov budú zverejnené po 31. októbri 2019

Štatút súťaže

III. etapa súťaže

III. kolo  - žrebovanie sa uskutočnilo 10. júla 2019

Vyherca 1000 €: Alena Kubeková

Výhercovia palivových kart Slovnaft v hodnote 160 €:

Edita Adamjaková, Róbert Andrejčák, Zdenka Čobrdová, Veronika Ďorďová, Adriana Goghova, Iva Hudecová, Alena Husárová, Zuzana Kozárová, Ivana Krajčíová, Pavol Marinčák, Milan Moravec, Zoltán Radnóti, Juraj Spál, Róbert Šandalla, Kristína Šandriková, Jaroslav Škoda, Pavel Štetina, Elena Zelenická, Mária Beňušková

Výherca, ktorý nesplnil podmienky súťaže a do 31.7. (vrátane) nezaslal svoje kontaktné údaje: Zuzana Miklošová

Výhra prepadla v prospech organizátora.

Štatút súťaže

 

Všetkým výhercov blahoželáme                                                 

 

 CHCEM VYHRAŤ 1000 €

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

Ak viete, zadajte svoje zákaznícke číslo

 

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.