Užitočné informácie e-mailom

Chcete mať vždy aktuálne informácie o našej ponuke a o novinkách, ktoré sme pre vás pripravili?
Vyplňte formulár s kontaktnými údajmi a my vám ich radi zašleme.

 

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

Ak viete, zadajte svoje zákaznícke číslo

 

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

 

 

X. etapa súťaže

Žrebovanie sa uskutočnilo 10. februára 2022.

Výhra 1 000 eur: Igor Praslička

Výhra 100 eur: Ivana Oravcová, Zuzana Fillová, Andrea Diková, Elena Harvánková, Karol Dúbravčík, Karol Martinec, Anton Kliment, Ján Lamanec, Ivona Jašeková, Mária Machatová, Emília Kiabová, Róbert Ferenc, Božena Dravecká, Anton Kušnír a Zuzana Kusendová.

Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže a do 28. 2. (vrátane) nezaslali svoje kontaktné údaje – Elena Žajdlíková, Katarína Lipovská, Juraj Lacko, Milan Lajtoš a Lenka Pekárová.

Výhry prepadli v prospech organizátora

Štatút súťaže X. etapy

 

IX. etapa súťaže

Žrebovanie sa uskutočnilo 10. novembra 2021.

Výhra 1 000 eur: Drahoslava Rondíková
  
Výhra 100 eur:  Mária Hajdinová, Mária Smreková, Eleonóra Bartková, Zoltán Šoltész, Vladislav Pec, Teodor Pasternák, Klára Kubušová, Ľubomír Palkovič, Mária Konczová, Gabriela Vorosová, Janka Sojaková, Božena Majdáková, Jozef Sporiš, Kristína Hvizdošová, Marián Dzurík a Anna Hirnerová. 
  
Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže a do 30. 11. (vrátane) nezaslali svoje kontaktné údaje - Július Lakatoš, Renáta Rabelová, Anastázia Krajčiová a Martina Tomčíková.

Výhry prepadli v prospech organizátora

Štatút súťaže IX. etapy

 

VIII. etapa súťaže

Žrebovanie sa uskutočnilo 14. júna 2021.

Výhra 1 000 eur: Želmíra Kostolná

Výhra 100 eur: Zuzana Zetochová, Ľubomír Hrúz, Richard Vicen, Renata Tobozová, Oľga Jánošová, Miroslav Hudák, Jana Vitezová, Pavoľ Kukliš, Adam Vyslúžil, Oľga Majerciková, Alica Bajaneková, Slávka Vandrová, Ján Mažári, Ľubica Kunová, Stanislav Repáč a Ján Brejčák.

Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže a do 28. 2. (vrátane) nezaslali svoje kontaktné údaje: Anna Mariariková, Miroslava Kubičková, Marián Béreš a Mária Horáthová.

Výhry prepadli v prospech organizátora

Štatút súťaže VIII. etapy

 

VII. etapa súťaže

Žrebovanie sa uskutočnilo 12. februára 2021.

Výhra 1 000 eur: Anna Macejková

Výhra 100 eur: Jozef Kereštan, Marián Králik, Jozef Revak, Helena Kukučová, Ladislav Bičar, Ingrid Bugárová, Ján Boroška, Miroslav Sojka, Vladimír Krajňák, Michal Lipčák, Miroslav Dulovič, Alena Prekopová, Eva Lengyelová a Ľubomír Kočíšek.

Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže a do 28. 2. (vrátane) nezaslali svoje kontaktné údaje: Roman Ďurikovič, Oľga Paholiková, Marta Zvaríková, Jozer Babčan, Renáta Krnáčová a Margita Šumichrastová.

Výhry prepadli v prospech organizátora

Štatút súťaže VII. etapy

 

VI. etapa súťaže

Žrebovanie sa uskutočnilo 11. septembra 2020.

Výherca 1000 €: Mária  Riedlová

Výhercovia 100 €: Dušan Rokyta, Ľubomíra Vadovská, Vladimír Paulech, Vladimír Žúbor, Edita Durrerová, Elena Kristínová, Andrej Demetrovič, Jana Janovičová, Anton Babják, Štefan Kvašňovský, Peter Šolc, Andrea Vajajiová, Jana Matušková, Mariana Palovčiková, Peter Weiss, Natália Nagyová, Ľudovít Gernic, Mikuláš Menyhért

Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže a do 30.9. (vrátane) nezaslali svoje kontaktné údaje: Dana Benešová, Emil Rušňák
Výhry prepadli v prospech organizátora

Štatút súťaže VI. etapy

 

V. etapa súťaže

Žrebovanie sa uskutoční 12. mája 2020.

Výherca 1000 €: Marta Siváková

Výhercovia 100 €: Peter Pinkas, Zuzana Magerova, Katarína Gabajová, Dana Melušová, Zdenka Rojkova, Marek Pavelica, Milan Kaliaš, Michaela Veľká, Ľudmila Záhumenská, Drahomíra Gogorova, Jana Pajdalová, Ivan Blinka, Jana Šofranková, Zuzana Senková, Alena Galgociova, Otília Hurčíková, Ľubor Kliner a Michal Krela..

Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže a do 31.5. (vrátane) nezaslali svoje kontaktné údaje: Marián Solomon a Františka Slivoňová
Výhry prepadli v prospech organizátora

Štatút súťaže V. etapy

 

Výsledky žrebovania IV.etapy súťaže

II. interval - žrebovanie sa uskutočnilo 10. januára 2020

Výherca 1000 €: Marta Čellárová

Výhercovia 100 €: Martina Foltýnková, Eva Smolková, Agneša Haverlíková, Igor Vertal, Miroslav Patrikár, Oto Poľaško, Peter Adamčík, Viktor Královič, Jana Ondrejková, Lucia Bazalová, Martina Sujová, Laroslav Blahuta, Lukáš Horčičák, Mária Timčaková, Beata Šarlinová, Marianna Velcovská, Zuzana Matušáková, Miloš Hitka a Martin Adamec.

Výherca, ktorí nesplnil podmienky súťaže a do 31.1. (vrátane) nezaslal svoje kontaktné údaje: Silvia Juhasová
Výhra prepadla v prospech organizátora

I. interval - žrebovanie sa uskutočnilo 11. októbra 2019

Výherca 1000 €: Ľudovít Szocs

Výhercovia 100 €: Attila Almási, Miroslava Asvanyi, Daniel Augustín, Michal Baláž, Dezider Balog, Dušan Bielik, Magdaléna Czimermanová, Vladimír Čáni, Branislav Čehel, Vladimir Evinic, Agneša Hadvigová, Jana Kaliašová, Milan Knapek, Andrea Kočalková, Eva Sameková, Ivan Rusňák, Alexander Senaj, Marek Tokar, Peter Zelman

Výherca, ktorí nesplnil podmienky súťaže a do 31.10. (vrátane) nezaslal svoje kontaktné údaje: Juraj Ábel
Výhra prepadla v prospech organizátora.

Štatút súťaže

III. etapa súťaže

III. kolo  - žrebovanie sa uskutočnilo 10. júla 2019

Vyherca 1000 €: Alena Kubeková

Výhercovia palivových kart Slovnaft v hodnote 160 €:

Edita Adamjaková, Róbert Andrejčák, Zdenka Čobrdová, Veronika Ďorďová, Adriana Goghova, Iva Hudecová, Alena Husárová, Zuzana Kozárová, Ivana Krajčíová, Pavol Marinčák, Milan Moravec, Zoltán Radnóti, Juraj Spál, Róbert Šandalla, Kristína Šandriková, Jaroslav Škoda, Pavel Štetina, Elena Zelenická, Mária Beňušková

Výherca, ktorí nesplnil podmienky súťaže a do 31.7. (vrátane) nezaslal svoje kontaktné údaje: Zuzana Miklošová

Výhra prepadla v prospech organizátora.

Štatút súťaže

 

Všetkým výhercov blahoželáme