ZAREGISTRUJTE SVOJU E-MAILOVÚ ADRESU A DAJTE NÁM SÚHLAS NA ZASIELANIE
INFORMÁCIÍ E-MAILOM.

NAVYŠE, PO ZADANÍ ZÁKAZNÍCKEHO ČÍSLA Z VAŠEJ FAKTÚRY, STE V LOSOVANÍ AJ PRE
NASLEDUJÚCE OBDOBIE.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

1 x 1 000
20 x palivová karta v hodnote 160 €

Výhercov žrebujeme niekoľkokrát do roka - zašlite váš e-mail do 30. júna 2019 a my vás zaradíme
do najbližšieho žrebovania 10. júla 2019.

III. etapa súťaže

III. kolo  - žrebovanie sa uskutoční 10. júla 2019

Mená výhercov budú zverejnené po 31. júli 2019

II. kolo  - žrebovanie sa uskutoční 10. mája 2019

1000 € získava Marek Trenčiansky

Palivové karty Slovnaft v hodnote 160 € získavajú:

Katarína Áronová; Štefan Abaffy; Dominik Adam; Alexandra Adamková; Erika Antalová; Pavol Baláž; Ján Balna; Róbert Čižík; Petruška Elexhauserová; Jana Hovorková; Ján Kalanin; Ján Kubačka; Alica Matuová; Julius Nagy; Martina Petreková; Pavol Petrík; Marián Podmanický; Anna Szabóová; Juraj Zopp; Mária Žužičová

I. kolo  - žrebovanie sa uskutočnilo 11. marca 2019

1000 € získava Ján Krajčík

Palivové karty Slovnaft v hodnote 160 € získavajú:

Slavomíra Čuchranová, Zuzana Adamczyková, Marian Gašparovič, František Hajdada, Mária Hodúrová, Filip Klimko, Vladimír Kmeťo, Mikuláš Komanický, Oleksii Korzhov, Marián Kučerka, Alena Melichová, Lucia Rendeková, Igor Serbin, Ivana Šottnikova, Edita Szeiffová, Norbert Vinclav, Lukáš Vlkolinský, Anna Žuffová

Výhercovia, ktorí nesplnili podmienky súťaže tým, že do 31. 3. 2019 nezaslali svoje kontaktné údaje:

Pavol Ondrišák, Juraj Pivko

Výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

Štatút súťaže

 

II. etapa súťaže

IV. kolo  - žrebovanie sa uskutočnilo 

1000 € získava  Mikuláš  Legdan

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Milan Jakubis, Tibor Ádám, Sándor Albert, Ružena Apalovičová, Milan Bajbar, Vladimír Bojkovský, Peter Čigáš, Miloš Dobrovodský, Mária Dugová, Juraj Hajčák, Ján Kendera, Ľudovít Koštialik, Anton Križan, Mikuláš Máťuš, Stanislav Mika, Pavel Stolar, Janka Šimová, Marián Václavek, Jozefa Žuchová.

Výherca, ktorá nesplnila podmienky súťaže tým, že do 31.1. 2019 nezaslala svoje kontaktné údaje:

Štefan  Ádám

Výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.

III. kolo  - žrebovanie sa uskutoční 10. decembra 2018

1000 € získava Roman Lojko

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Juraj Adam, Martina Adamcová, Pavol Adamčák, Peter Andrášik, Jarmila Bačiková, Stanislav Badžgoň, Viera Bartková, Milan Bauml, Eva Behríková, Peter Bukovan, Igor Čisár, Ján Dujnič, Blanka Gaveldová, Martin Holásek, Oliver Karlik, Jana Lachkovičová, Jaroslav Laktis, Monika Novák, Ľudovít Ruman, Beata Žuffová

II. kolo  - žrebovanie sa uskutočnilo 10. októbra 2018

1000 € získava Ivan Laurenčík

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Ivana Bučková; Pavol Adamka; Mária Artimová; Dušan Betka; Frederika Décsiová; Juraj Ďurišin; Štefan Greguš; Jana Chabadová; Ludevít Kittler; Ľuboš Lukáč; Jana Martonová; Anna Mojžišková; Michaela Slaviková; Dušan Šoltýs; Branislav Svoboda; Michal Šiňanský; Frederika Tóthová; Pavol Vnučko; Emil Žoldoš;

Výherkyňa, ktorá nesplnila podmienky súťaže tým, že do 31.10. 2018 nezaslala svoje kontaktné údaje:

Zuzana Adamčíková

Výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.

I. kolo - žrebovanie sa uskutočnilo 10. augusta 2018

1000 € - výherca nesplnil podmienky súťaže a do 31. 8. 2018 (vrátane) nezaslal svoje kontaktné údaje. Výhra prepadla v prospech organizátora súťaže.

Palivové karty Slovnaft v hodnote 90 € získavajú:

Marek Ačai, Martin Alfoldi, Lenka Balogova, Gabriela Bartovičová, Peter Barutík, Evelina Bodorova, Margita Boháľová, Ladislav Csenkey, Martina Cuthova, Ladislav Galamb, Zoltán Gáspár, Jana Gazdíková, Tomáš Havlík, Michal Chudý, Jaroslav Chupáč, Daniel Jakubčík, Anna Konecna, František Míka, Jana Rošková, Slavomír Tarča

Štatút súťaže

     

 

Výhercom srdečne blahoželáme!                                                                   

 CHCEM VYHRAŤ 1000 €

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

Ak viete, zadajte svoje zákaznícke číslo

 

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.