SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov

Tlačové správy O SPP - aktuality 28. jún 2023
SPP a skupina Brantner založili spoločný podnik, ktorého cieľom je vybudovanie technologických centier na podporu cirkulárnej ekonomiky.
IMG_9168

SPP a skupina Brantner založili spoločný podnik, ktorého cieľom je vybudovanie technologických centier na podporu cirkulárnej ekonomiky. Technológie, ktoré bude nový spoločný podnik rozvíjať, majú na jednej strane podporiť vyššiu recykláciu odpadov a znížiť mieru skládkovania a na druhej strane zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív. Podpis zmluvy nadväzuje na memorandum o spolupráci, ktoré obe spoločnosti podpísali v roku 2021.

Zástupcovia spoločností SPP a Brantner podpísali zmluvu, ktorou založili spoločný podnik s názvom CEBZ s.r.o., ktorý bude mať za úlohu spoločne budovať a prevádzkovať centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ). Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.

Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov sú založené na najmodernejších triediacich technológiách a v procese spracovania biologickej zložky odpadu využívajú proces tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líšia tým, že pracujú s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu, nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane orezov konárov a trávy. Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne obnoviteľný bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu alebo dopravy (bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán.

„Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Som rád, že vďaka iniciatíve SPP a Brantner vytvoríme na Slovensku riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, trvalo udržateľnú úroveň. Z pohľadu odpadov očakávame, že celý systém zvýši mieru recyklácie a zhodnotenia o ďalších 70 % a takto sa zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %,“ hovorí CEO Brantner Green Solutions Slovakia Tibor Papp.

„Jedným z produktov centier energetického a biologického zhodnotenia odpadu je biometán, ktorý môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky a znižovaní závislosti od fosílnych palív. Biometán je možné vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Samozrejme verím, že biometán využijeme hlavne priamo v miestach jeho výroby. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ pripomína generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.

SPP a Brantner budú mať v CEBZ s.r.o. rovnocenný 50 % podiel. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov a šesťčlennú správnu radu, v ktorej bude mať každá zo strán rovnaký počet nominantov.

Potenciálne lokality pre budovanie technologických centier CEBZ sú:

  • Nové Zámky;
  • Martin;
  • Poprad;
  • Región Gemera.

Každé z technologických centier dokáže:

  • spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu;
  • spracovať ročne 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov;
  • vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu;
  • modernou optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu a minimalizovať odpad ukladaný na skládky;
  • vyrábať vysokokvalitný kompost na poľnohospodárske použitie;
  • vyrábať tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb. Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Materská spoločnosť so sídlom v rakúskom Krems an der Donau, je garantom kvalitných a inovatívnych riešení v súlade s myšlienkou cirkulárnej ekonomiky. Skupina Brantner pôsobí prostredníctvom 60 spoločností v Európe a v Ázii a zamestnáva viac ako 2 700 pracovníkov.