SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021

Tlačové správy 11. august 2022

11. 08. 2022

SPP dnes zverejnil prvú správu o udržateľnosti. SPP sa tak zaradil medzi prvé slovenské spoločnosti, ktoré takúto správu vydávajú, keďže jej vypracovanie bude v Európskej únii povinné až od roku 2024. Cieľom správy je transparentne informovať verejnosť o podnikaní SPP za rok 2021 z pohľadu ochrany životného prostredia, vzťahu k zamestnancom, dodávateľom a spoločnosti vo všeobecnosti.  

„Hoci v tomto období je našou absolútnou prioritou čo najlepšia pripravenosť na nadchádzajúcu zimnú sezónu, myslíme aj na budúcnosť. Uvedomujeme si totiž naliehavosť výziev, ktoré stoja pred nami všetkými v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia a biodiverzity. Preto vôbec prvá Správa o udržateľnosti SPP obsahuje aj naše záväzky a ciele v oblasti rozvoja nášho podnikania s dôrazom na obnoviteľné zdroje, energetickú efektívnosť, či vzťahy s dodávateľmi,“ uviedol v súvislosti so zverejnením správy Henrich Krejčí, člen predstavenstva SPP.  

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 obsahuje zhrnutie činnosti SPP v oblasti dodávky energií, vrátane kalkulácie uhlíkovej stopy súvisiacej s jeho podnikaním. V tejto oblasti považuje SPP do budúcnosti za svoju prioritu zabezpečenie bezpečných dodávok energií pre našich zákazníkov, založených na udržateľných riešeniach v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 však detailne popisuje aj oblasti vzťahu k zamestnancom a dodávateľom, nastavenia dobrej správy spoločnosti (angl. corporate governance), ako aj aktivity SPP zrealizované vo vzťahu ku komunitám a krajine, v ktorej pôsobíme, či už priamo alebo prostredníctvom Nadácie SPP, Ekofondu SPP alebo Galérie SPP. Vo všetkých týchto oblastiach si SPP tiež stanovuje záväzky a ciele do budúcnosti.

Pravidelné vydávanie Správy o udržateľnosti vníma SPP ako prostriedok k vyššej transparentnosti svojho podnikania. Na zvyšovanie udržateľnosti nášho podnikania sú však nevyhnutné konkrétne kroky, ktoré sme pripravení realizovať spoločne s našimi zamestnancami a zákazníkmi.

V zmysle návrhu Smernice o vykazovaní udržateľnosti (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) sa bude povinnosť zverejňovať nefinančné informácie týkajúce sa vplyvu na životné prostredie a sociálnu oblasť vzťahovať na spoločnosti spĺňajúce aspoň dve z troch nasledujúcich podmienok – viac ako 250 zamestnancov, aktíva viac ako 20 miliónov eur alebo obrat nad 40 miliónov eur ročne – od roku 2024.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 je zverejnená na webovom sídle spoločnosti www.spp.sk v časti O SPP, v záložke Udržateľnosť a ochrana životného prostredia.