V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Sme najväčším dodávateľom energií na Slovensku. Nadväzujeme na tradíciu založenú našimi predchodcami pred viac ako 165 rokmi a dnes sme rovnako spoľahlivým dodávateľom elektriny aj plynu. Uvedomujeme si globálne trendy v energetickom sektore a ciele Organizácie spojených národov, Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Máme záujem poskytovať svojim zákazníkom produkty a služby, ktoré budú zohľadňovať napĺňanie týchto cieľov a zároveň im poskytovať pridanú hodnotu v podobe zvyšovania ich energetickej efektívnosti, digitalizácie, moderných technológií a produktov a služieb podporujúcich šetrnejší prístup k životnému prostrediu.

Aj vďaka rozsiahlej plynofikácii sa na Slovensku podarilo za posledných 30 rokov znížiť emisie skleníkových plynov v našej krajine až o 60%. Na ceste k uhlíkovej neutralite môže zemný plyn, najmä v partnerstve s obnoviteľnými zdrojmi energie, v najbližších rokoch ďalej prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a najmä k zlepšeniu kvality ovzdušia v porovnaní s niektorými inými tradičnými zdrojmi energie. Rozvoj nových technológií v budúcnosti umožní využívanie tzv. zelených plynov, vrátane biometánu vyrobeného z biologicky rozložiteľného odpadu, či vodíka,  ktoré budú poskytovať odberateľom potrebnú energiu a zároveň budú šetrné k životnému prostrediu. Sme si vedomí, že na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v dlhodobom horizonte, bude potrebné ďalšie úsilie v oblasti dekarbonizácie.

Inštitút výkupcu elektriny z OZE/KVET pre nás znamená rozširovanie multikomoditného zamerania s orientáciou na zelenú energiu a environmentálne šetrnejšie energetické produkty a služby s reálnou pridanou hodnotou pre zákazníkov. Činnosť výkupcu elektriny z OZE/KVET od viac ako 2800 výrobcov na Slovensku nám umožňuje dodávať našim zákazníkom, ktorí si zvolia produkt Čistá elektrina od SPP  zelenú elektrinu vyrobenú z OZE na Slovensku. Garantujeme im, že vo svojich domácnostiach a firmách budú využívať výhradne elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ktorá je krytá zárukami pôvodu elektriny z OZE.

Súčasťou nášho produktu Uhlíková stopka  je, okrem poradenstva pre zákazníkov ako využívať energie efektívnejšie a správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu, vrátane výpočtu jeho uhlíkovej stopy, aj náš záväzok, že za každého zákazníka, ktorý si tento produkt vyberie, vysadíme dva mladé stromčeky, ktoré pomôžu kompenzovať jeho priemernú spotrebu elektriny či plynu. Cieľom je napomôcť pri obnove lesov v kalamitami zasiahnutých oblastiach Západných a Východných Tatier. O našom projekte výsadby stromov si môžete prečítať nižšie.

22. apríl – Deň Zeme

Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považujeme za integrálnu súčasť nášho podnikania. Aj preto sme sa v roku 2021 rozhodli zamerať na otázky udržateľnosti a ochrany životného prostredia v rámci našej vlastnej činnosti a interných procesov.

V nadväznosti na iniciatívu Zelená zmena DNA, či návrhy našich kolegýň a kolegov, ktoré sme získali v ostatnom kole interného projektu InSPPiro, plánujeme v rámci svojej vlastnej činnosti v roku 2021 napríklad:

  • V nadväznosti na takmer 18 tisíc mladých stromov v roku 2020, zabezpečíme v roku 2021výsadbu ďalších 30 tisíc mladých stromov za našich zákazníkov, pričom rámci dobrovoľných zamestnaneckých aktivít vysadíme ďalších minimálne 1000 mladých stromov,
  • v nadväznosti na zákaz nákupu balených vôd v jednorazových plastových obaloch koncom roka 2020 postupne vylúčime jednorazové plasty aj v kantíne a bufete pre zamestnancov,
  • na minimum obmedzíme jednorazové plasty v oblasti kancelárskych potrieb a propagačných predmetov,
  • výrazne znížime spotrebu papiera a naopak zvýšime podiel tlače v on-line podobe,
  • prijmeme ďalšie opatrenia v priebehu roka na zníženie uhlíkovej stopy z našej vlastnej činnosti a budeme pokračovať v digitalizácii našich procesov.      

Ochrana lesov a biodiverzity

Najnovším aktivitou SPP v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti je projekt záchrany 107-mich storočných jedlí v oblasti Kežmarských Žľabov Tatranského národného parku. Prostredníctvom Ekofondu SPP, ktorého sme zriaďovateľom a v spolupráci so Správou TANAP-u, OZ LES a Lesmi mesta Kežmarok, sme sa rozhodli prispieť k zachovaniu najvzácnejších stromov na území Tatranského národného parku, podporujeme biodiverzitu a zachovanie tatranského prírodného genofondu.  Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu. Priemerný vek jedlí vysokých až 26 m, ktorým sme zabezpečili dožitie v prirodzených podmienkach, sa pohybuje od 115 do 140 rokov.

Sadenie stromov v TANAP-e

S odborníkmi zo Správy Tatranského národného parku spolupracujeme aj pri sadení nových mladých stromov na území Západných a Vysokých Tatier. Touto aktivitou prepájame naše zelené produktové portfólio so záväzkom vysadiť za každého zákazníka, ktorý si zelený produkt objedná dva mladé stromy. Cieľom je napomôcť pri obnove lesov v kalamitami zasiahnutých oblastiach Tatier. Len v roku 2020 sme zabezpečili výsadbu spolu takmer 18 tisíc stromov. Vďaka nášmu spoločnému úsiliu sa na Slovensku dlhodobo podarí eliminovať približne 7 120 ton emisií CO2. V tomto projekte budeme pokračovať aj v roku 2021, pričom predpokladáme výsadbu približne 30 tisíc mladých stromov vďaka našim zákazníkom. Minimálne 1000 mladých stromov vysadia zamestnanci SPP.

Ochrana životného prostredia a vzdelávanie

NeSPPíme, bzučíme

Aj v roku 2021 budeme pokračovať v našom projekte zameranom na ochranu životného prostredia, vzdelávanie žiakov základných škôl a podporu rozvoja ekologického včelárstva na Slovensku, pričom sa zameriame zároveň na podporu biodiverzity aj v rámci našich areálov, a to výsadbou tzv. včelích lúk na základe spolupráce Ekofondu SPP a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

Smart vzdelávanie pre budúcnosť

Ekofond SPP sa stal generálnym partnerom medzinárodného projektu Zelená škola, ktorý už 16 rokov riadi a koordinuje Centrum etickej a evniromentálnej výchovy Živica. Naša podpora nadväzuje na spoluprácu aj pri pripravovanej výstave Smart energia, ktorú sme otvorili v Slovenskom plynárenskom múzeu začiatkom roka 2021. Naším cieľom je v rámci tohto projektu sprostredkovať žiakom a študentom informácie o možnostiach výroby, prenosu a efektívneho využitia energie atraktívnym a interaktívnym spôsobom. S využitím technológie virtuálnej reality a moderných technológií na jednej strane, sa im snažíme vysvetliť dopady rôznych rozhodnutí na emisie CO2  a na  životné prostredie. Na základe vysvetlenia súvislostí sa ich snažíme viesť k prirodzenej skromnosti,  k zdravému životnému štýlu a k tým správnym rozhodnutiam aj v oblasti úspor energie a šetrenia  prírodných zdrojov. Na druhej strane je našou motiváciou vzbudiť záujem žiakov o túto problematiku a otvoriť im novú oblasť ich možnej budúcej profesionálnej orientácie.

Technik energetických zariadení budov

Moderný študijný odbor, pri zrode ktorého stál Ekofond SPP. Je zameraný na elektrotechniku a energetiku, na technológie využitia jednotlivých zdrojov energie, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Absolventi študijného odboru  získajú výučný list aj maturitu, budú mať uplatnenie nielen v oblasti energetiky, ale aj ako inštalatéri, poskytovatelia rôznych energetických služieb a služieb facility manažmentu, môžu sa uplatniť na celom trhu aj v oblasti energetického poradenstva a služieb pri kúpe, inštalácii, servise a údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky, poprípade môžu ďalej študovať na vysokej škole.

▲ Hore