Zvolený jazyk

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Sme najväčším dodávateľom energií na Slovensku. Nadväzujeme na tradíciu založenú našimi predchodcami pred viac ako 165 rokmi a dnes sme rovnako spoľahlivým dodávateľom elektriny aj plynu. Uvedomujeme si globálne trendy v energetickom sektore a ciele Organizácie spojených národov, Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Máme záujem poskytovať našim zákazníkom produkty a služby, ktoré budú zohľadňovať napĺňanie týchto cieľov a zároveň im poskytovať pridanú hodnotu v podobe zvyšovania ich energetickej efektívnosti, digitalizácie, moderných technológií a produktov a služieb podporujúcich šetrnejší prístup k životnému prostrediu.

V záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050, v súlade so záväzkami OSN a EÚ, je potrebné znižovať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie či inými bezemisnými zdrojmi. To platí aj v prípade zemného plynu, aj keď pri jeho spaľovaní vzniká najmenší podiel emisií skleníkových plynov spomedzi všetkých fosílnych palív (t.j. v porovnaní s uhlím a ropou). Práve rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vrátane dekarbonizovaných plynov, akým je biometán a vodík, zvyšovanie energetickej efektívnosti, energetické služby a ďalšie inovatívne produkty s vyššou udržateľnosťou, sú kľúčovými nástrojmi na ceste k uhlíkovej neutralite v roku 2050.

SPP preto investuje predovšetkým do vlastnej výroby energií z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2021 sme oznámili dva projekty výstavby centier energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ktorých energetickým produktom je biometán. Každý projekt CEBZ si vyžiada predpokladanú investíciu približne 30 miliónov eur. Navrhovaná technológia je v súlade s cieľmi dekarbonizácie ekonomiky a princípmi cirkulárnej ekonomiky a má výrazný environmentálny aspekt, pretože produkovaný biometán bude spĺňať prísne kritéria trvalej udržateľnosti. Popri výrobe biometánu ako obnoviteľného zdroja energie, bude produktom spracovania biologicky rozložiteľného odpadu aj biokompost najvyššej akosti, ktorý zásadným spôsobom dokáže zlepšiť kvalitu pôdy. V neposlednom rade dôjde k zhodnoteniu ďalšieho odpadu ako sklo, plasty, či papier, ktoré neskončia na skládke.

Počnúc rokom 2020 pôsobí SPP aj ako výkupca energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Inštitút výkupcu elektriny z OZE/KVET pre nás znamená rozširovanie multikomoditného zamerania s orientáciou na zelenú energiu a environmentálne šetrnejšie energetické produkty a služby s reálnou pridanou hodnotou pre zákazníkov. Činnosť výkupcu elektriny z OZE/KVET od viac ako 2800 výrobcov na Slovensku nám umožňuje dodávať našim zákazníkom, ktorí si zvolia produkt Čistá elektrina od SPP  zelenú elektrinu vyrobenú z OZE na Slovensku. Garantujeme im, že vo svojich domácnostiach a firmách budú využívať výhradne elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ktorá je krytá zárukami pôvodu elektriny z OZE.

Súčasťou nášho produktu Uhlíková stopka je okrem poradenstva pre zákazníkov ako využívať energie efektívnejšie a správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu, vrátane výpočtu jeho uhlíkovej stopy, aj náš záväzok, že za každého zákazníka, ktorý si tento produkt vyberie, vysadíme mladé stromy v chránených lesoch Slovenska. Cieľom je napomôcť pri obnove lesov v kalamitami zasiahnutých oblastiach Tatier, a podporiť celkovo ochranu lesov, ktoré majú veľký význam pri ochrane životného prostredia  a zachovania biodiverzity. O našom projekte výsadby stromov si môžete prečítať nižšie.

Pre SPP sú transparentnosť, informovanosť spotrebiteľov a férový prístup k zákazníkom mimoriadne dôležité. V roku 2022 preto zverejníme Správu o udržateľnosti SPP za rok 2021, v ktorej v súlade s medzinárodnými štandardami popíšeme vplyv podnikania SPP na životné prostredie a spoločnosť a ciele v týchto oblastiach do budúcnosti.

Ochrana lesov a biodiverzity

Prostredníctvom Ekofondu SPP, ktorého sme zriaďovateľom, a v spolupráci so Správou TANAP-u, OZ LES a Lesmi mesta Kežmarok, prispel SPP k zachovaniu najvzácnejších stromov na území Tatranského národného parku.107 storočných jedlí v oblasti Kežmarských Žľabov Tatranského národného má garantované dožitie v prirodzených podmienkach a podporí tak biodiverzitu a zachovanie tatranského prírodného genofondu.  Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu. Priemerný vek jedlí vysokých až 26 m, ktorým sme zabezpečili dožitie v prirodzených podmienkach, sa pohybuje od 115 do 140 rokov.

Sadenie stromov v TANAP-e

S odborníkmi zo Správy Tatranského národného parku spolupracujeme aj pri sadení nových mladých stromov na území Tatier. Touto aktivitou prepájame naše zelené produktové portfólio so záväzkom vysadiť za každého zákazníka, ktorý si zelený produkt objedná mladé stromy. Cieľom je napomôcť nielen pri obnove lesov v kalamitami zasiahnutých oblastiach Tatier, ale podporiť aj zachovanie biodiverzity a ochranu lesov ako súčasti nášho spoločného prírodného dedičstva. Doposiaľ sme spoločne vysadili už viac ako 250 000 stromov. Velický les, Ždiarsky les, oblasť Malého Slavkova aj Podbanského, Kvačianska i Prosiecka dolina aj pohorie Chočských vrchov sa už zelenajú o čosi viac. Stromy pribudli aj na územiach európskeho významu (NATURA 2000) a na chránených vtáčích územiach, kde hniezdi orol skalný, hlucháň hôrny, sokol sťahovavý, orol krikľavý, ďateľ čierny aj trojprstý a iné chránené druhy, ktorých je dohromady 81.

Ochrana životného prostredia a vzdelávanie

NeSPPíme, bzučíme

V roku 2022 budeme pokračovať v našom projekte zameranom na ochranu životného prostredia, vzdelávanie žiakov základných škôl a podporu rozvoja ekologického včelárstva na Slovensku, pričom sa zameriame zároveň na podporu biodiverzity aj v rámci našich areálov, a to výsadbou tzv. včelích lúk na základe spolupráce Ekofondu SPP a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Smart vzdelávanie pre budúcnosť

S podporou Ekofondu SPP sme na jeseň 2021 v Múzeu SPP v Bratislave spustili interaktívnu výstavu Smart energia. Naším cieľom je v rámci tohto projektu sprostredkovať žiakom a študentom informácie o možnostiach výroby, prenosu a efektívneho využitia energie atraktívnym a interaktívnym spôsobom. S využitím technológie virtuálnej reality a moderných technológií na jednej strane, sa im snažíme vysvetliť dopady rôznych rozhodnutí na emisie CO2  a na  životné prostredie. Na základe vysvetlenia súvislostí sa ich snažíme viesť k prirodzenej skromnosti,  k zdravému životnému štýlu a k tým správnym rozhodnutiam aj v oblasti úspor energie a šetrenia  prírodných zdrojov. Na druhej strane je našou motiváciou vzbudiť záujem žiakov o túto problematiku a otvoriť im novú oblasť ich možnej budúcej profesionálnej orientácie.

Technik energetických zariadení budov

Moderný študijný odbor, pri zrode ktorého stál tiež Ekofond SPP. Je zameraný na elektrotechniku a energetiku, na technológie využitia jednotlivých zdrojov energie, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Absolventi študijného odboru získajú výučný list aj maturitu, budú mať uplatnenie nielen v oblasti energetiky, ale aj ako inštalatéri, poskytovatelia rôznych energetických služieb a služieb facility manažmentu, môžu sa uplatniť na celom trhu aj v oblasti energetického poradenstva a služieb pri kúpe, inštalácii, servise a údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky, poprípade môžu ďalej študovať na vysokej škole.

▲ Hore