Upozornenie

Upozornenia 2. december 2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Na základe tejto výzvy môžu naši odberatelia, ktorí splnia podmienky dotácie a budú oprávnenými príjemcami, žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie za oprávnené obdobie od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022.

Pre určenie výšky dotácie bude potrebné preukázať oprávnené náklady, ktoré sa určia ako súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Vzor faktúry plynu
Vzor faktúry elektriny

Podrobné informácie aj kontaktné údaje v prípade dodatočných otázok nájdete na:
Dotácie na energie | Ministerstvo hospodárstva SR (mhsr.sk)