Upozornenie

Upozornenia 21. február 2023

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Na základe tejto výzvy môžu naši odberatelia, ktorí splnia podmienky dotácie a budú oprávnenými príjemcami, žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie za oprávnené obdobie. Oprávneným obdobím je obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2024. Lehota na predkladanie žiadostí je do 15. júna 2024.

Pre určenie výšky dotácie bude potrebné preukázať oprávnené náklady, ktoré sa určia ako súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

V priloženom pdf súbore nájdete vzor faktúry, v ktorej je vyznačená cena za jednotku komodity za plyn a/alebo elektrinu:

Vzor faktúry plynu
Vzor faktúry elektriny

Podrobné informácie aj kontaktné údaje v prípade dodatočných otázok nájdete na:
Dotácie na energie | Ministerstvo hospodárstva SR (mhsr.sk)