Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o zmenu dodávateľa alebo o neregulované ceny pre rok 2024 do konca marca

Tlačové správy 1. marec 2023
Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca 2023.
Novy_web_O_SPP-1300

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca 2023. Táto zmena bude mať účinnosť od 1. januára 2024. V prípade, že ju neuskutočnia, zmluva sa im automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok. 

Tzv. zraniteľní odberatelia, ktorými sú hlavne domácnosti alebo menší odberatelia plynu a elektriny mimo domácnosti (presný zoznam je uvedený na konci správy), si môžu uplatniť právo ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu doručením výpovede zmluvy svojmu súčasnému dodávateľovi. Pre ukončenie zmluvy k 31. decembru 2023 tak môžu urobiť do 31. marca 2023. Zraniteľní odberatelia, ktorí chcú zmeniť dodávateľa alebo uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za neregulované (trhové) ceny od 1. januáru 2024, by mali doručiť výpoveď svojmu súčasnému dodávateľovi do 31. marca 2023.

Čo robiť, ak si chcem ponechať regulovanú cenu aj súčasného dodávateľa?

Ak odberatelia chcú pokračovať v dodávke elektriny a plynu za regulované ceny a nechcú zmeniť dodávateľa, nemusia robiť nič. Súčasná zmluva o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu sa im automaticky predĺži na celý kalendárny rok 2024.

Čo robiť, ak si chcem ponechať regulovanú cenu, ale chcem zmeniť dodávateľa?

Ak majú odberatelia záujem o zmenu dodávateľa, ale zachovanie dodávky elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, mali by do 31. marca 2023 oznámiť svojmu dodávateľovi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu a zároveň do 31. marca 2023 požiadať nového dodávateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu s účinnosťou od 1. januára 2024.

Čo robiť, ak chcem neregulovanú (trhovú) cenu v roku 2024?

Ak sa zraniteľní odberatelia rozhodnú od 1. januára 2024 odoberať od svojho dodávateľa elektrinu alebo plyn za neregulovanú cenu (trhovú cenu nepodliehajúcu regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví), mali by do 31. marca 2023 oznámiť svojmu dodávateľovi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu. Zároveň by mali požiadať dodávateľa o uzatvorenie novej zmluvy za neregulovanú (trhovú) cenu. Obe zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024. Neregulovaná (trhová) cena môže byť nižšia, ale aj vyššia, ako cena regulovaná ÚRSO.

Čo robiť, ak mám trhovú cenu a chcem regulovanú cenu v roku 2024?

Ak odberateľ odoberá v roku 2023 elektrinu alebo plyn za neregulovanú cenu a má od 1. januára 2024 záujem o regulovanú cenu, mal by najneskôr do 31. marca 2023 požiadať dodávateľa o uzatvorenie  zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. januára 2024.

SPP umožňuje svojim zákazníkom, súčasným aj budúcim, požiadať o vyššie uvedené zmeny na Zákazníckych centrách SPP, ako aj telefonicky na čísle 0850 111 363 (v čase od 08:00 do 18:00) a e-mailom na zakaznickalinka@spp.sk.

Zraniteľnými odberateľmi sú odberatelia elektriny alebo plynu v domácnosti, ako aj odberatelia elektriny alebo plynu mimo domácnosti, ktorí:

1. mali ročnú spotrebu elektriny za predchádzajúci rok spolu za všetky odberné miesta najviac 30 000 kWh;

2. mali celkový ročný odber plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,

3. odberatelia elektriny mimo domácnosti okrem odberateľov elektriny podľa bodu 1., ktorí odoberajú elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,

4. odberatelia plynu mimo domácnosti okrem odberateľov plynu podľa bodu 2., ktorí odoberajú plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,

5. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,

6. skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.