Čo znamená „Čistá energia“ vo vzťahu k produktom a službám SPP?

Pre fungovanie ľudskej spoločnosti je vo všeobecnosti potrebná energia, ktorá je dostupná vo viacerých formách. V záujme ochrany životného prostredia by sme však mali vyvinúť maximálne úsilie, aby nami využívaná energia naň mala čo najnižší negatívny dopad. Energia s najnižším dopadom na životné prostredie je tá, ktorá sa vôbec nespotrebuje.

Kľúčové pre ochranu životného prostredia je preto aktívne znižovanie spotreby energie, zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie udržateľnejších riešení aj mimo energetiky. Pri výrobe energie by sme zároveň mali v čo najväčšej miere využívať obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad slnko, vietor, vodu alebo geotermálnu energiu.

Aj pri využívaní obnoviteľných zdrojov je však nevyhnutné postupovať tak, aby ich výstavba a prevádzka zaťažovali životné prostredie čo najmenej. Viac o celkovom vplyve SPP na životné prostredie, ako aj o našich plánoch v rozvoji výroby energie z obnoviteľných zdrojov, si môžete prečítať v Správach o udržateľnosti SPP zverejnených v časti Udržateľnosť a transparentnosť.

V rámci komunikácie SPP využívame slovné spojenie „Čistá energia“ nielen, ale aj s cieľom propagovať naše aktivity, produkty a služby, ktoré sú spojené so znižovaním spotreby energie alebo výrobou a dodávkou energie z obnoviteľných zdrojov. Sú to napríklad aktivity spojené s opatreniami na znižovanie spotreby energie či šíriace povedomie o udržateľnejších riešeniach (nielen v energetike), motivujúce zákazníkov k znižovaniu spotreby energií a podporujúce využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Rovnako sú nimi ďalšie aktivity podporujúce napríklad výsadbu stromov v chránených územiach Slovenska.

Tieto aktivity môžu byť v niektorých prípadoch prepojené aj so službami, ktoré poskytujeme zákazníkom, napríklad:

Komunikácia SPP využívajúca slovné spojenie „Čistá energia“ nikdy nie je spojená s propagáciou dodávky zemného plynu alebo dodávky elektriny, ktorá nebola vyrobená z obnoviteľných zdrojov.

Dodávka zemného plynu je dodávkou fosílneho paliva a bližšie informácie o jeho vplyve na životné prostredie nájdete v časti Ochrana životného prostredia. Elektrina dodávaná odberateľom elektriny na Slovensku (s výnimkou elektriny so zárukou pôvodu z obnoviteľných zdrojov) je dodávaná ako mix elektriny vyrobenej zo všetkých zdrojov, vrátane jadra, plynu alebo uhlia. Vzhľadom na dopady využívania týchto zdrojov energie na životné prostredie nimi vyrobená elektrina tiež nemôže byť považovaná za čistú energiu, teda energiu s minimálnym dopadom na životné prostredie