Zvolený jazyk

Ceny

Vypočítajte si svoju cenu

Koľko platíte na svojom
odbernom mieste?

Výpočet

Tlačivá a dokumenty

Cenníky, zmluvy
a podmienky na stiahnutie

Tlačivá

Čo tvorí cenu elektriny?

Celková (integrovaná) cena elektriny, ktorú platíte svojmu dodávateľovi, pozostáva z viacerých častí.

Cena za samotnú dodávku elektriny tvorí iba približne tretinu celkovej ceny. Zvyšnú časť dodávateľ odvádza ďalším subjektom.

Distribúcia a ostatné služby - Zložky ceny


Fixná mesačná platba

  • Stála mesačná platba za distribúciu Poplatok za rezervovanie „kapacity“ v sieti. Tento poplatok je fixný a platí sa v € za mesiac za jedno odberné miesto bez ohľadu na množstvo spotrebovanej elektrickej energie.

Platba závislá od spotrebovaného množstva elektriny

  • Variabilná zložka za distribúciu elektriny Poplatok je závislý od množstva spotrebovanej elektrickej energie. Je to poplatok, ktorý je vyúčtovávaný priamo za distribúciu elektrickej energie. U dvojtarifných sadzieb v delení na nízku a vysokú tarifu.
  • Tarifa za prevádzkovanie systému Poplatok zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov hlavne fenoménu fotovoltaika, platí, že vysoké výkupné ceny elektriny pre prevádzkovateľov fotovoltaických elektrárni hradia koncoví zákazníci.
  • Tarifa za straty pri distribúcii Tarifa za straty je rozdelená na straty technické a netechnické. Z fyzikálneho hľadiska vznikajú v sieťach elektrické straty, to znamená, že určité množstvo elektrickej energie sa premení na neužitočné teplo vznikajúce vo vodičoch. Takéto straty sa nazývajú technické straty. Medzi netechnické straty sa zaraďuje „čierny odber“ elektrickej energie.
  • Tarifa za systémové služby Sú poskytované za účelom udržania stability a bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy. To znamená, že z fyzikálneho hľadiska zatiaľ nevieme elektrickú energiu skladovať v takom veľkom množstve, preto musí v každom časovom okamihu platiť rovnosť výroba elektrickej energie = spotreba elektrickej energie. V praxi to znamená, že niektoré elektrárne musia byť prevádzkované ako rezervné zdroje (bežia, len v prípade potreby a v ostatnom čase sú v pohotovosti).
  • Odvod do jadrového fondu Poplatok, ktorým sú pokryté náklady na likvidáciu vyhoretého paliva z jadrových elektrární.

Daň z pridanej hodnoty

  • Sadzba dane pre tovary a služby je 20% zo základu dane. Súčet všetkých položiek podieľajúcich sa na skladbe ceny za elektrinu tvorí základ dane.

Dodávka elektriny


Fixná mesačná platba

  • Stála mesačná platba za dodávku

Platba závislá od spotrebovaného množstva elektriny

  • Platba za dodanú elektrinu U dvojtarifných sadzieb v delení na nízku a vysokú tarifu.

Pozn: Jednotlivé časti ceny sú prepočítané s použitím priemernej integrovanej ceny za rok 2012.

 

 

Ako platiť menej?

Výber produktu a dodávateľa

Cenu za dodávku elektriny viete ovplyvniť výberom vhodného produktu a vhodného dodávateľa.

Koľko ušetrím s SPP?

Výber sadzby

Cenu za distribúciu viete ovplyvniť výberom správnej sadzby, ktorá zodpovedá spotrebe na vašom odbernom mieste.

Výpočet ideálnej sadzby

Úsporné technológie

Využitím obnoviteľných zdrojov a inovatívnych technológii dokážete významne ovplyvniť svoju celkovú spotrebu energií.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energií

Úniky tepla

Včasné odhalenie a následné zamedzenie únikov tepla vám ušetrí náklady na vykurovanie.
 

Inšpekcie budov od SPP
▲ Hore