V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk, príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Termovízne meranie

Odhaľte úniky tepla a tepelných mostov budovy, či lokalizujte miesta vlhnutia a tvorby plesní vďaka nášmu termovíznemu meraniu. Prevenciou ušetríte nielen vašu peňaženku, ale aj vaše zdravie.

Čo je termovízne meranie?

Termovízne meranie je bezdotykové, čiže aj nedeštrukčné určovanie povrchových teplôt jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou.

Službu poskytujeme v súlade s technickou normou STN EN 13187 a jej cieľom je detailne určiť miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla.

Z termovízneho merania sa získajú digitálne snímky, tzv. termogramy, ktoré zobrazujú teplotné pole, pričom rôznym teplotám je na snímke priradená určitá farba. Svetlejšia farba zobrazuje vyššie povrchové teploty a tmavšie farby určujú nižšie povrchové teploty. Obvykle sa môžete stretnúť s farebnou škálou „rain“ (dúha) alebo „iron“ (oheň).

 

 

Vďaka termovíznym
snímkam viete:

 • určiť tepelné mosty na budove
 • stanoviť homogenitu tepelnoizolačnej vrstvy budovy
 • posúdiť povrchové teploty budovy
 • vyhodnotiť absolútne tepelné toky
 • zistiť riziko progresie plesní a povrchovej kondenzácie na vnútornom povrchu (pri masívnych vzduchotesných konštrukciách)

 

 

Prečo si vybrať termovízne meranie od SPP?

 • získate komplexný prieskum a bezdotykové meranie povrchových teplôt objektu termovíznou kamerou
 • odhalíte miesta s výraznými teplotnými anomáliami (napr. tepelné mosty)
 • zistíte povrchovú teplotu v charakteristickom výseku konštrukcie (t.j. teplota danej konštrukcie za určitých okrajových podmienok)
 • získate zhodnotenie homogenity teplotných polí objektu
 • odhalíte stavebné nedostatky objektu pre prípadné reklamácie v záručnej lehote
 • získate protokol z uskutočneného merania vo forme záverečnej správy

Cenník 
Najlepšie výsledky z termovízneho merania pri bežných budovách s klasickým tepelným tokom z interiéru do exteriéru získate:
 • počas vykurovacej sezóny (október – apríl)
 • za priaznivého, avšak neslnečného počasia

Je bežné, že meranie prebieha v skorých ranných hodinách, ešte pred východom slnka. Kým slnko znemožňuje meranie z teplotného hľadiska, pri snežení, daždi či hmle je meranie znemožnené nepriepustnosťou infračerveného žiarenia. Počas slnečného svitu prebieha meranie iba vtedy, ak si to zadávateľ vyslovene vyžiada.

 • ak je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom minimálne 10-15 °C a to aspoň počas desiatich hodín nepretržite

Pri akomkoľvek tepelnom toku budovy je dôležité, aby bol teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom dostatočný. Minimálne 10 hodín pred termovíznym meraním treba zabezpečiť rozdiel teploty medzi interiérom a exteriérom aspoň 10 - 15°C alebo 3/U, kde U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie. Je nutné túto rovnováhu dodržať, aby boli výkyvy teplôt čo najmenšie.

Ako postupovať, ak mám záujem o termovízne meranie?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Náš zmluvný partner pre termovízne meranie, vás bude kontaktovať
do 3 pracovných dní.

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore