V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Termovízne meranie

Odhaľte úniky tepla a tepelných mostov budovy, či lokalizujte miesta vlhnutia a tvorby plesní vďaka nášmu termovíznemu meraniu. Prevenciou ušetríte nielen vašu peňaženku, ale aj vaše zdravie.

Čo je termovízne meranie?

Termovízne meranie je bezdotykové, čiže aj nedeštrukčné určovanie povrchových teplôt jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou.

Službu poskytujeme v súlade s technickou normou STN EN 13187 a jej cieľom je detailne určiť miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla.

Z termovízneho merania sa získajú digitálne snímky, tzv. termogramy, ktoré zobrazujú teplotné pole, pričom rôznym teplotám je na snímke priradená určitá farba. Svetlejšia farba zobrazuje vyššie povrchové teploty a tmavšie farby určujú nižšie povrchové teploty. Obvykle sa môžete stretnúť s farebnou škálou „rain“ (dúha) alebo „iron“ (oheň).

 

 

Vďaka termovíznym
snímkam viete:

 • určiť tepelné mosty na budove
 • stanoviť homogenitu tepelnoizolačnej vrstvy budovy
 • posúdiť povrchové teploty budovy
 • vyhodnotiť absolútne tepelné toky
 • zistiť riziko progresie plesní a povrchovej kondenzácie na vnútornom povrchu (pri masívnych vzduchotesných konštrukciách)

 

 

Prečo si vybrať termovízne meranie od SPP?

 • získate komplexný prieskum a bezdotykové meranie povrchových teplôt objektu termovíznou kamerou
 • odhalíte miesta s výraznými teplotnými anomáliami (napr. tepelné mosty)
 • zistíte povrchovú teplotu v charakteristickom výseku konštrukcie (t.j. teplota danej konštrukcie za určitých okrajových podmienok)
 • získate zhodnotenie homogenity teplotných polí objektu
 • odhalíte stavebné nedostatky objektu pre prípadné reklamácie v záručnej lehote
 • získate protokol z uskutočneného merania vo forme záverečnej správy

Cenník 
Najlepšie výsledky z termovízneho merania pri bežných budovách s klasickým tepelným tokom z interiéru do exteriéru získate:
 • počas vykurovacej sezóny (október – apríl)
 • za priaznivého, avšak neslnečného počasia

Je bežné, že meranie prebieha v skorých ranných hodinách, ešte pred východom slnka. Kým slnko znemožňuje meranie z teplotného hľadiska, pri snežení, daždi či hmle je meranie znemožnené nepriepustnosťou infračerveného žiarenia. Počas slnečného svitu prebieha meranie iba vtedy, ak si to zadávateľ vyslovene vyžiada.

 • ak je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom minimálne 10-15 °C a to aspoň počas desiatich hodín nepretržite

Pri akomkoľvek tepelnom toku budovy je dôležité, aby bol teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom dostatočný. Minimálne 10 hodín pred termovíznym meraním treba zabezpečiť rozdiel teploty medzi interiérom a exteriérom aspoň 10 - 15°C alebo 3/U, kde U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie. Je nutné túto rovnováhu dodržať, aby boli výkyvy teplôt čo najmenšie.

Ako postupovať, ak mám záujem o termovízne meranie?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Náš zmluvný partner pre termovízne meranie, vás bude kontaktovať
do 3 pracovných dní.

  V prípade, že chcete službu darovať niekomu inému, označte voľbu a my vám zašleme na vašu e-mailovú adresu darčekový poukaz.

 

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 2 mesiace.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore