V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Termovízne meranie od SPP

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk, príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Aký rozsah prác ponúkame pri termovíznom meraní budov

 • Vykonáme prieskum a bezdotykové meranie povrchových teplôt objektu termovíznou kamerou a vďaka tomu určíme a označíme miesta s výraznými teplotnými anomáliami (napr. tepelné mosty),
 • zistíme povrchovú teplotu v charakteristickom výseku konštrukcie (t.j. teplota danej konštrukcie za určitých okrajových podmienok),
 • zhodnotíme homogenitu teplotných polí
 • vystavíme protokol z uskutočneného merania vo forme záverečnej správy.

 

Akú ponúkame cenu pri rodinných domoch alebo bytoch do 300 m2

 1. Termovízne meranie z exteriéru: konečná cena 119 €
 2. Termovízne meranie z interiéru: konečná cena 119 €
 3. Termovízne meranie z exteriéru a interiéru: konečná cena 179 €

 

Aké podmienky musia byť splnené pri termovíznom meraní

Najlepšie výsledky z diagnostiky termovíznou kamerou získame pri bežných budovách s klasickým tepelným tokom z interiéru do exteriéru pri dodržaní týchto podmienok:

 • meranie prebieha počas vykurovacej sezóny (október – apríl),
 • meranie prebieha za priaznivého, avšak neslnečného počasia,
 • ideálny teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom je minimálne 10-15°C a to aspoň počas desiatich hodín nepretržite.

 

Čo môžete vďaka termovíznym snímkam indikovať?

 • Určíte tepelné mosty na budove,
 • stanovíte homogenitu jej tepelnoizolačnej vrstvy,
 • posúdite povrchové teploty budovy.
 • Spolu s ďalším výpočtom:
 • vyhodnotíte absolútne tepelné toky,
 • zistíte riziko progresie plesní a povrchovej kondenzácie na vnútornom povrchu (pri masívnych vzduchotesných konštrukciách).

 

Aký je postup pri objednaní termovízneho merania

 • vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke
 • náš zmluvný partner pre termovízne meranie, vás bude kontaktovať do 3 pracovných dní. S ním si dohodnete aj ďalší postup

 

[+]

Termovízne meranie je bezdotykové, čiže aj nedeštrukčné určovanie povrchových teplôt jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou. Službu poskytujeme v súlade s technickou normou STN EN 13187 a jej cieľom je detailne určiť miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla. Z termovízneho merania sa získajú digitálne snímky, tzv. termogramy, ktoré zobrazujú teplotné pole, pričom rôznym teplotám je na snímke priradená určitá farba. Svetlejšia farba zobrazuje vyššie povrchové teploty a tmavšie farby určujú nižšie povrchové teploty. Obvykle sa môžete stretnúť s farebnou škálou „rain“ (dúha) alebo „iron“ (oheň).

 

Ako termografia funguje?

Termokamerou sa meria časť elektromagnetického spektra, ktoré sa delí na jednotlivé vlnové pásma.

Poznáme rádiové vlny, mikrovlny, infračervené zariadenia, viditeľnú časť spektra, UV zariadenia, röntgenové zariadenia a gama žiarenia. Pri termovízii sa využíva meranie infračervenej časti (IČ) spektra. IČ spektrum sa ďalej delí na štyri menšie pásma:

 • blízke IČ (0.75-3 μm),
 • stredné IČ (3-6 μm),
 • vzdialené IČ (6-15 μm)
 • veľmi vzdialené (15-100 μm).

 

Vďaka tomuto rozdeleniu existujú aj rôzne meracie systémy, ktoré merajú v rôznych spektrách. Preto poznáme napríklad dlhovlnné systémy, krátkovlnné systémy a iné.

 

Pre spresnenie je dôležité spomenúť, že v termokamere nie je možné vidieť priamo povrchovú teplotu. Tá sa musí dopočítať na základe odmeraných hodnôt infračerveného žiarenia a zadaných okrajových podmienok. Medzi tie najdôležitejšie patrí

 • „odrážajúca sa zdanlivá teplota“ a
 • emisivita povrchu, čiže schopnosť povrchu telesa vyžarovať elektromagnetické žiarenie.

 

Emisivita sa vyjadruje v bezrozmernom čísle v intervale 0 až 1. Pri presnejšom vyjadrení je emisivita pomer energie vyžarovanej objektom pri určitej teplote, ktorú prirovnávame k energii vyžarovanej ideálnym telesom (čiernym telesom) pri rovnakej teplote, pričom absolútne čierne teleso má emisivitu 1,0. Druhá, veľmi dôležitá okrajová podmienka pri termovízii je „odrážajúca sa (odrážaná) zdanlivá teplota“. Keďže teplota sa nemôže odrážať, termín nie je veľmi technicky korektný, avšak medzi odborníkmi je bežne zaužívaný.

Termovízne meranie vyžaduje odborný prístup a Bez dostatočných skúseností v oblasti diagnostiky stavieb, iba s termovíznou kamerou veľa nezmôžete. Môžete sa dopracovať k chybným výsledkom, pričom odchýlka môže byť až 100 %. Medzi skutočnosti, ktoré môžu vo veľkej miere ovplyvniť výsledok merania zaraďujeme:

 • vzdialenosť medzi objektom a kamerou,
 • relatívna vlhkosť a teplota vzduchu, keďže z týchto hodnôt sa dopočítava priepustnosť atmosféry.

 

Aké ďalšie podmienky sú dôležité pre správne meranie?

 • Dostatočný teplotný rozdiel medzi exteriérom a interiérom
  Pri akomkoľvek tepelnom toku budovy je dôležité, aby bol teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom dostatočný. Minimálne 10 hodín pred termovíznym meraním treba zabezpečiť rozdiel teploty medzi interiérom a exteriérom aspoň 10 - 15°C alebo 3/U, kde U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie. Je nutné túto rovnováhu dodržať, aby boli výkyvy teplôt čo najmenšie.
 • Priaznivé počasie, ale žiadne slnko
  Je bežné, že meranie prebieha v skorých ranných hodinách, ešte pred východom slnka. Kým slnko znemožňuje meranie z teplotného hľadiska, pri snežení, daždi či hmle je meranie znemožnené nepriepustnosťou infračerveného žiarenia. Počas slnečného svitu prebieha meranie iba vtedy, ak si to zadávateľ vyslovene vyžiada.

 

Pozn. 1: Termovízna kamera nám odhalí najmä miesta, kde sa tepelné mosty nachádzajú. Nemôžeme meraním určiť, koľko tepla cez daný tepelný most uniká. Je to spôsobené tým, že meranie nikdy neprebieha za normových okrajových podmienok príslušných pre lokalitu stavby a účelu vnútorného priestoru.

Pozn. 2: Pri určitých materiáloch (nízka emisivita - lesklé a odrazivé povrchy) nie je možné termokamerou zistiť povrchové teploty. V týchto situáciách pomôže digitálny teplomer spoločne s kontaktným teplotným čidlom, avšak potom nie je možné určiť podrobné rozloženie povrchových teplôt na konštrukciách.


Objednávka

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore