V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Transparentnosť a Corporate governance

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najväčším dodávateľom energií na Slovensku. V  rámci výkonu svojej obchodnej činnosti dodržiava všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na riadenie a kontrolu spoločnosti, ako aj ďalšie relevantné normy a štandardy. Uplatňovanie stanovených hodnôt a dodržiavanie princípov vyjadrených v Kódexe správania SPP zo strany zamestnancov spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou nášho zodpovedného podnikania a budovania dôvery s našimi zákazníkmi.

Spoločnosť, v nadväznosti na prijatie zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizovala doteraz platný interný predpis o vybavovaní podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prijatý na základe zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Smernica o preverovaní podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti upravuje, okrem iného, podrobnosti o podávaní oznámení a ich preverovaní, ako aj postavenie a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, či zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa. Základné informácie sú uvedené v Informácii o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.  Zamestnancom spoločnosti je tiež k dispozícii osobitná adresa elektronickej pošty na podávanie oznámení.

Implementácia Kódexu správy a riadenia spoločnosti

V roku 2019 SPP dosiahol výrazný pokrok v oblasti nastavenia pravidiel corporate governance pre správu podnikov s majetkovou účasťou štátu, ktorými chce v súlade s odporúčaniami OECD podporiť transparentnosť a zodpovednosť pri správe podnikov. V spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou boli v SPP a jeho 100 % dcérskych spoločnostiach vykonané analýzy štruktúry, postupov a manažérskych systémov v oblasti správy a riadenia spoločností a následne ich porovnanie s požiadavkami OECD. Napriek zisteniam, že SPP v mnohých oblastiach dlhodobo spĺňa nastavené kritériá, bolo identifikovaných 23 oblastí s potenciálom zlepšenia. Predstavenstvo spoločnosti v tejto súvislosti schválilo okamžitú implementáciu konkrétnych akčných krokov, pričom u významnej časti z nich bola začatá realizácia už do konca roka 2019. Splnenie zvyšnej časti úloh definujú presne stanovené termíny a spôsoby realizácie. 

SPP sa plne stotožňuje a postupuje v súlade s navrhovaným Kódexom správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. 

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad navrhovaného Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku.

▲ Hore