V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Transparentnosť a Corporate governance

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najväčším dodávateľom energií na Slovensku. V  rámci výkonu svojej obchodnej činnosti dodržiava všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na riadenie a kontrolu spoločnosti, ako aj ďalšie relevantné normy a štandardy. Uplatňovanie stanovených hodnôt a dodržiavanie princípov vyjadrených v Kódexe správania SPP zo strany zamestnancov spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou nášho zodpovedného podnikania a budovania dôvery s našimi zákazníkmi.

Spoločnosť, v nadväznosti na prijatie zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizovala doteraz platný interný predpis o vybavovaní podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prijatý na základe zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Smernica o preverovaní podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti upravuje, okrem iného, podrobnosti o podávaní oznámení a ich preverovaní, ako aj postavenie a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, či zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa. Základné informácie sú uvedené v Informácii o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.  Zamestnancom spoločnosti je tiež k dispozícii osobitná adresa elektronickej pošty na podávanie oznámení.


Implementácia Kódexu správy a riadenia spoločnosti

Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považuje SPP za integrálnu súčasť svojej činnosti. V roku 2020 dosiahol SPP ďalší pokrok v implementácii medzinárodných štandardov a odporúčaní v oblasti správy a riadenia spoločnosti (corporate governance), prostredníctvom ktorých má záujem zvyšovať transparentnosť svojej obchodnej činnosti a prispieť celkovo k zvyšovaniu štandardov v tejto oblasti na Slovensku, vychádzajúc pritom najmä z odporúčaní Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). SPP sa plne stotožňuje a postupuje v súlade s navrhovaným Kódexom správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad navrhovaného Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

▲ Hore