Zvolený jazyk

Transparentnosť a Corporate governance

SPP je najvýznamnejším dodávateľom energií na Slovensku. Naším záujmom je poskytovať zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby vrátane inovatívnych a udržateľných energetických riešení. Náš úspech a dôvera našich zákazníkov v budúcnosti, v rýchlo meniacom sa svete, sú závislé na našich zamestnancoch a ďalších partneroch, na našej integrite a reputácii, ako aj na etických princípoch a hodnotách, ktoré spoločne reprezentujeme.

V roku 2021 sme prijali nový Kódex správania SPP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania našich zamestnancov a zmluvných partnerov, s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia a uplatňovanie etických zásad a rozvoj našej korporátnej kultúry. Uvedomujeme si, že etické konanie má zásadný význam pre naše dlhodobé fungovanie a je prejavom zodpovednosti voči všetkým stranám pracovných a obchodných vzťahov, aj spoločnosti ako takej. Pre tento účel máme zavedený aj systém na nahlasovanie podnetov týkajúcich sa porušenia pravidiel a princípov definovaných v Kódexe správania SPP.

Podnet je možné podať:

  • elektronicky prostredníctvom správy na adresu elektronickej pošty compliance@spp.sk alebo
  • poštou v písomnej forme na adresu sídla SPP.

Podnet môže oznamovateľ podať neanonymne alebo anonymne. Ak ide o anonymný podnet, môže v ňom uviesť anonymné kontaktné údaje, na ktoré mu budú zaslané informácie o vybavení jeho podnetu. Podnet musí byť urobený v dobrej viere, to znamená oznamovateľ sa musí vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, odôvodnene domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé.

Kódex správania SPP na stiahnutie v slovenskom jazyku

 

Implementácia Kódexu správy a riadenia spoločnosti

Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považuje SPP za integrálnu súčasť svojej činnosti.  SPP implementoval medzinárodné štandardy a odporúčania v oblasti správy a riadenia spoločnosti (corporate governance), prostredníctvom ktorých má záujem zvyšovať transparentnosť svojej obchodnej činnosti a prispieť celkovo k zvyšovaniu štandardov v tejto oblasti na Slovensku, vychádzajúc pritom najmä z odporúčaní Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). SPP sa plne stotožňuje a postupuje v súlade s Kódexom správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

▲ Hore