Program výhod
pre všetkých zákazníkov SPP

Je to ľahké:

  • 1.Objednajte kupón.
  • 2.Kupón dostanete e-mailom.
  • 3.Vytlačte kupón.
  • 4.Nakupujte so zľavou!

Ponuka zliav v Programe výhod SPP

com-klima
Adlo
Dvere.sk
Najlacnejsiebiokrby.sk
Generali
Heating Studio
Karcher
Hotel Majolika
Smis
Mall.sk
Oresi
Quadroflex
WaterBoss
Koratex
Jaga
Ozonius
Schutz
strechanet
violette

Počas doby platnosti kupónu sa partneri alebo ponuka tovarov môže zmeniť.
Aktuálne informácie o ponuke nájdete vždy na tejto webovej stránke.

Tu vyplňte vaše identifikačné údaje

Vyberte segment:
Domácnosti     Malé podnikanie a organizácie


Súhlasím so spracovaním osobných údajov ...

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace, spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

Súhlasím so zasielaním obchodných ponúk ...

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP“) súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, názvu spoločnosti v prípade firmy, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese pre Domácnosti: zakaznickalinka@spp.sk a na adrese pre Malé podnikanie a organizácie: biznislinka@spp.sk na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 a Biznis linke SPP 0850 111 565.

Označené polia je nutné vyplniť.
•• Je nutné vyplniť aspoň jedno z uvedených polí.