Výkupca elektriny

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky („MHSR“) určilo spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“) za výkupcu elektriny na obdobie rokov 2023 – 2025.

Dňa 31.12.2022 končí výrobcom elektriny platnosť Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej so Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. („SPP“).

Od 26.11.2022 môžete prostredníctvom IS OKTE požiadať o novú Zmluvu na 2023-2025.

Po potvrdení Vašej žiadosti obdržíte emailovú notifikáciu s priloženou Zmluvou, ktorú je následne potrebné 2x vytlačiť, podpísať a oba originály zaslať poštou na adresu:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Oddelenie OBT
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

Zmluvu je potrebné doručiť SPP najneskôr do 15.12.2022.

Užitočné zdroje informácií 

Zákon o podpore OZE a VÚKVET 

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore OZE a KVET“). 

Zákon o energetike 

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike – konsolidované znenie vrátane zákona č. 102/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014. 

Pravidlá trhu 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.