Program výhod
pre všetkých zákazníkov SPP

Je to ľahké:

  • 1.Objednajte kupón.
  • 2.Kupón dostanete e-mailom.
  • 3.Vytlačte kupón.
  • 4.Nakupujte so zľavou!

Ponuka zliav v Programe výhod SPP

com-klima
Adlo
Dvere.sk
Najlacnejsiebiokrby.sk
Generali
Heating Studio
Hotel Majolika
Smis
Mall.sk
Oresi
Quadroflex
Ross
WaterBoss
Koratex
Kotys
Edyfinance
ENRG
Edyfinance
Interclean
iQhome
Jaga
Ozonius
Schutz
stavebniny_online
strechanet
violette

Počas doby platnosti kupónu sa partneri alebo ponuka tovarov môže zmeniť.
Aktuálne informácie o ponuke nájdete vždy na tejto webovej stránke.

Tu vyplňte vaše identifikačné údaje

Vyberte segment:
Domácnosti     Malé podnikanie a organizácie


Súhlasím so spracovaním osobných údajov ...

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace, spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

Súhlasím so zasielaním obchodných ponúk ...

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP“) súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, názvu spoločnosti v prípade firmy, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese pre Domácnosti: zakaznickalinka@spp.sk a na adrese pre Malé podnikanie a organizácie: biznislinka@spp.sk na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 a Biznis linke SPP 0850 111 565.

Označené polia je nutné vyplniť.
•• Je nutné vyplniť aspoň jedno z uvedených polí.