Program výhod
pre všetkých zákazníkov SPP

Je to ľahké:

  • 1.Objednajte kupón.
  • 2.Kupón dostanete e-mailom.
  • 3.Vytlačte kupón.
  • 4.Nakupujte so zľavou!

Ponuka zliav v Programe výhod SPP

com-klima
Adlo
Dvere.sk
Najlacnejsiebiokrby.sk
Generali
Heating Studio
Hotel Majolika
Smis
Mall.sk
Oresi
Quadroflex
Ross
WaterBoss
Koratex
Kotys
Edyfinance
ENRG
Edyfinance
Interclean
iQhome
Jaga
Ozonius
Schutz
stavebniny_online
strechanet
violette

Počas doby platnosti kupónu sa partneri alebo ponuka tovarov môže zmeniť.
Aktuálne informácie o ponuke nájdete vždy na tejto webovej stránke.

Tu vyplňte vaše identifikačné údaje

Vyberte segment:
Domácnosti     Malé podnikanie a organizácie


V súlade s čl. 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) udeľujem počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace, spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B („Spoločnosť“) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti. Potvrdzujem, že Spoločnosť ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, elektronicky na webovom sídle Spoločnosti (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov, emailom na adrese pre domácnosti: zakaznickalinka@spp.sk a pre Malé podnikanie a organizácie: biznislinka@spp.sk a telefonicky na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 a Biznis linke 0850 111 565. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V súlade s čl. 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle Spoločnosti, najmä mena, priezviska, názvu spoločnosti v prípade firmy, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových aktivít, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi Spoločnosť alebo tretia strana, ktorej Spoločnosť poskytla a/alebo sprístupnila moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách Spoločnosti alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to Spoločnosti alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, elektronicky na webovom sídle Spoločnosti (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov, emailom na adrese pre domácnosti: zakaznickalinka@spp.sk a pre Malé podnikanie a organizácie: biznislinka@spp.sk a telefonicky na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 a Biznis linke 0850 111 565. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti (www.spp.sk). Potvrdzujem, že Spoločnosť ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Označené polia je nutné vyplniť.
•• Je nutné vyplniť aspoň jedno z uvedených polí.