Obstarávanie

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. realizuje obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so svojimi internými predpismi, ktoré sú založené najmä na uplatňovaní princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti a na podpore čestnej hospodárskej súťaže.

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy na predkladanie ponúk zverejnené na tejto stránke nepredstavujú verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie sú obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka. Na obstarávania zverejňované na tejto stránke sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavanie obsahu…

Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže vyhlasované spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka:

Načítavanie obsahu…

Kvalifikačné systémy

Jedným z cieľov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v oblasti obstarávania je vytváranie kvalifikačných systémov dodávateľov pre potreby obstarávania komodít, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie osobitných odborných alebo technických znalostí a spôsobilostí. Na tejto stránke sú zverejňované kvalifikačné systémy dodávateľov vyhlásené spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v súlade s jej internými predpismi.
Do kvalifikačného systému bude zaradený dodávateľ, ktorý požiada o zaradenie do kvalifikačného systému a splní zverejnené podmienky kvalifikácie.

Načítavanie obsahu…

Dynamické nákupné systémy

Informácie k obstarávaniu vyhlasovanom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na ktorých realizáciu sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavanie obsahu…

Všeobecné obchodné podmienky

Na tejto stránke sú zverejnené aktuálne platné všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vydané pre oblasť dodávateľských obchodných záväzkových vzťahov, v ktorých spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vystupuje ako objednávateľ tovaru, služieb alebo stavebných prác.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 03.04.2024

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. má od 01.01.2014  pridelené identifikačné číslo pre DPH: SK2020259802.

Načítavanie obsahu…

Verejné obstarávanie

Na tejto stránke boli zverejňované zákazky zadávané podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 18.04.2016 nadubudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zrušuje zákon č. 25/2006 Z. z. V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. sa postupy zadávania zákazky začaté do 17. apríla 2016, dokončia podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016, t.j. podľa zákona č. 25/2006 Z. z.

Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní:

Načítavanie obsahu…