Zvolený jazyk

Vyhlásenia OVS a súťažné podklady

Obchodné verejné súťaže vyhlasované spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka:

▲ Hore