Zvolený jazyk

Majetkové účasti SPP

Hlavné dcérske spoločnosti

SPP Infrastructure, a. s.

Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 228 709

SPP CZ, a.s.

Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 284 88 016

SPP CNG, s. r. o.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 552 549

ESCO Slovensko, a. s.

Mlynské nivy 4956/42, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52 963 659

Organizácie s osobitným postavením

Nadácia SPP

ul. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Registračné číslo nadácie: 203/Na-2002/689
Hlavný predmet podnikania:
Spoločnosť SPP prostredníctvom Nadácie SPP poskytuje finančné dary na charitatívne a filantropické projekty

EkoFond, n. f.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 37924770
Účely fondu:
Účelom fondu je združenie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.

▲ Hore