Zvolený jazyk

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

 
Milan Urban predseda predstavenstva profil
 
Richard Prokypčák podpredseda predstavenstva profil

 

 
Ivan Gránsky člen predstavenstva profil
 
Henrich Krejčí člen predstavenstva profil
 
Daniel Šulík člen predstavenstva profil

 

Generálny riaditeľ

 
Richard Prokypčák generálny riaditeľ

 

Dozorná rada

 
Tibor Mikuš  predseda dozornej rady profil
 
Iveta Barancová  člen dozornej rady
 
Martin Javorček  člen dozornej rady

 

 
Július Mazán  člen dozornej rady
 
Zuzana Ružeková člen dozornej rady
 
Viera Uhrová člen dozornej rady

 

 
Miloš Dančo člen dozornej rady
 
Renáta Zolnaiová člen dozornej rady

 

 

Ing. Milan Urban

Predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je od 24. júna 2020. V roku 1990 nastúpil na Okresný úrad Trnava ako energetik. V období od roku 1992 do roku 2002 pracoval v spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., kde pôsobil na viacerých pozíciách v oblasti reštrukturalizácie a rizikových aktív, vrátane pozície vedúceho sekcie rizikových úverov, riaditeľa odboru reštrukturalizácií a riaditeľa divízie rizikových aktív. V rokoch 2002 až 2004 zastával funkciu predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti SKS, a.s. Krnov, Česká republika, v rokoch 2004 až 2006 bol výkonným riaditeľom a konateľom spoločnosti KLF ZVL MTK Martin, spol. s r.o. a v rokoch 2006 až 2015 bol členom predstavenstva a riaditeľom prevádzky spoločnosti Stroje a mechanizmy, a.s. V rokoch 2015 až 2019 vykonával funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s., poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste Bratislava. Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Ing. Richard Prokypčák

Podpredsedom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. je od 24. júna 2020. Zároveň vykonáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti. V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. pôsobí od roku 2018, kedy vykonával funkciu riaditeľa divízie obchodu. V rokoch 2011 až 2016 vykonával postupne funkciu obchodného riaditeľa a generálneho riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti MET Slovakia, a.s. V rokoch 2016 až 2018 pôsobil vo funkcii finančného riaditeľa TRANSLOGISTICS, a.s. a v rokoch 2017 až 2018 bol členom správnej rady Danu Transport GmbH, Wien. Absolvoval Štátnu akadémiu financií v Moskve.

Ing. Ivan Gránsky

Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. je od 20. júna 2018. Ako člen predstavenstva sa venuje predovšetkým oblasti rozvoja podnikania, stratégie, energetických služieb a zlepšovania procesov. V rokoch 1992 až 1993 pôsobil ako vedúci investičného výskumu spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. V rokoch 1993 až 1995 vykonával funkciu člena predstavenstva spoločnosti Creditanstalt – Slovenský investičný fond, a.s. V rokoch 1995 až 2000 vykonával funkciu riaditeľa investičného výskumu a obchodovania s cennými papiermi v spoločnosti Creditanstalt Securities, a.s., o.c.p. V rokoch 2000 až 2010 pôsobil ako predseda predstavenstva a riaditeľ fúzií a akvizícií v spoločnosti UniCredit CAIB Slovakia, a.s. a zároveň bol v rokoch 2007 až 2010 členom predstavenstva spoločnosti UniCredit CAIB Czech Republic, a.s. V rokoch 2010 až 2011 pôsobil ako CFO v spoločnosti Danube Clone, s.r.o. V rokoch 2013 – 2016 zastával funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti VIAMO, a.s. V rokoch 2014 až 2016 bol členom predstavenstva spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. V rokoch 2016 až 2018 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa v spoločnosti Tatra Billing, a.s. Od roku 1999 pôsobí v spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. ako člen predstavenstva a v súčasnosti ako predseda predstavenstva. Od roku 2009 je členom dozornej rady spoločnosti National Development Fund I, s.r.o. Od roku 2012 je členom dozornej rady spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Od roku 2013 je tiež členom poradného orgánu Hellenic Republic Asset Development Fund. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave.

Mgr. Henrich Krejčí

Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je od 24. júna 2020. Ako člen predstavenstva sa venuje predovšetkým otázkam týkajúcim sa správy a riadenia spoločnosti (corporate governance), compliance, práva a regulácie, ľudských zdrojov a komunikácie a vzťahov s verejnosťou, vrátane aktivít spoločnosti v oblasti sponzoringu, filantropie a spoločenskej zodpovednosti. V spoločnosti pôsobí od roku 2005, kedy bola pod manažérskou kontrolou spoločností E.ON a ENGIE. V období od roku 2005 do roku 2020 sa venoval otázkam právnej podpory najmä v oblasti energetického práva, regulácie a hospodárskej súťaže, neskôr aj oblasti korporátnych záležitostí. Postupne pracoval na pozícii právnika, vedúceho oddelenia a od roku 2019 zástupcu riaditeľa právneho odboru a compliance manažéra spoločnosti. Dlhodobo sa venuje, okrem iného, otázkam vzťahu energetiky a ochrany životného prostredia a udržateľnosti, ako aj princípom zodpovedného podnikania. Počas pôsobenia v spoločnosti sa taktiež venoval aktivitám v oblasti jej angažovanosti v profesijných organizáciách a obchodných komorách, okrem iného v EUROGAS-e, Medzinárodnej plynárenskej únii (IGU), Americkej obchodnej komore na Slovensku, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore na Slovensku, Republikovej únii zamestnávateľov, Slovenskom plynárenskom a naftovom zväze a ďalších organizáciách. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Narodil sa v Trnave a žije v Bratislave.

Ing. Daniel Šulík, CSc.

Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. je od 24. júna 2020. Ako člen predstavenstva sa venuje predovšetkým otázkam riadenia spoločností s majetkovou účasťou SPP a správe nehnuteľností. V rokoch 1997 až 2001 pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s., v rokoch 2001 až 2004 bol členom predstavenstva spoločnosti Prvá paroplynová spoločnosť, a.s. V rokoch 1998 až 2005 pôsobil v spoločnosti Slovrusgas, a.s. postupne vo funkcii zástupcu generálneho riaditeľa a člena predstavenstva, resp. generálneho riaditeľa a podpredsedu predstavenstva. V rokoch 2010 až 2011 vykonával funkciu člena dozornej rady spoločnosti SPP Bohemia, a.s. a v rokoch 2007 až 2011 pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. V rokoch 2013 až 2019 bol riaditeľom pre obchod a stratégiu spoločnosti Vemex Energo, s.r.o. Vyštudoval Hutnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach.

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave), v študijnom odbore fyzika tuhých látok. Po skončení vysokoškolského štúdia začal svoju profesionálnu kariéru v Jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice, v rámci ktorých prešiel viacerými odbornými a riadiacimi pozíciami až po funkciu ich riaditeľa. V rokoch 1996 – 1998 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V roku 1998 mu bolo udelené ocenenie Zlatý podnikateľský biatec HN Clubu za osobný podiel na výstavbe a celkovej bezpečnosti Atómových elektrární Mochovce. V rokoch 2002 – 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, pričom pôsobil ako predseda výboru pre európske záležitosti a bol tiež členom zahraničného výboru. V roku 2005 bol prvýkrát zvolený za predsedu Trnavského samosprávneho kraja a tento post obhájil aj vo voľbách v rokoch 2009 a 2013. Od roku 2000 je prezidentom Slovenského jadrového fóra. Významné úspechy dosiahol aj na poli športu, je niekoľkonásobným československým a slovenským majstrom v karate. Od roku 2019 je predsedom dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

▲ Hore