V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Cenníky pre produkt Elektrina Verným

Vyberte kde bývate.
Vyberte čo odoberáte od SPP.
Vyberte si spôsob platby.
Vyberte spôsob akým dostávate faktúry.

Litujeme, ale tato kombinace pro generování ceníku není dostupná.
Štandardné ceny, z ktorých sa uplatňuje zľava
Sazba dodávky Cena za dodávku elektriny Celková cena za elektrinu
(vrátane distribúcie, prenosu a ostatných zložiek ceny)
VT
[€/kWh]
NT
[€/kWh]
Stála mesačná platba €VT
[€/kWh]
NT
[€/kWh]
Stála mesačná platba €
Uvedené ceny sú uvádzané s DPH

Podmienky ponuky Zľava z ceny za spotrebu elektriny

Legenda


Sadzba dodávky

Podmienky pridelenia sadzieb a uplatnenia cien dodávky elektriny pre domácnosti. Chcem vedieť viac informácií.

 • DD1/D1 je sadzba vhodná pre bežnú spotrebu v menšej domácnosť. Meranie spotreby elektriny nie je rozdelené do pásiem.
 • DD2/D2 je sadzba vhodná pre bežnú spotrebu vo väčšej domácnosti. Meranie spotreby elektriny nie je rozdelené do pásiem.
 • DD3/D3 je sadzba vhodná u Odberateľov ktorí vedia spotrebovať podstatnú časť elektriny v čase nízkej tarify (NT) napríklad na akumulačný ohrev vody. Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
 • DD4/D4 je sadzba vhodná na akumulačné vykurovanie. Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov počas doby platnosti VT.
 • DD5/D5 je sadzba určená pre priamovýhrevné vykurovanie. Sadzbu možno prideliť pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi so zabezpečením ich technického blokovania samostatným elektrickým obvodom počas pásma VT. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín.

* Uvedený prehľad má informatívny charakter. Doba platnosti NT a VT v jednotlivých distribučných sadzbách a podmienky jej pridelenia definuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto pripojené.


 • Ceny a podmienky dodávky elektriny uvedené v tomto Cenníku sú stanovené v zmysle zverejnených právoplatných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Dodávateľ si s Odberateľom zmluvne dohodne podmienky uplatnenia produktovej, resp. štandardnej ceny.
 • Ceny uvedené v tomto Cenníku v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny. Celkovú (koncovú) cenu za dodávku elektriny tvorí okrem ceny za dodávku elektriny aj tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa za straty pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, odvod do Národného jadrového fondu a ostatné položky podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia ÚRSO, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto Odberateľa elektriny v domácnosti pripojené. Informáciu o integrovanej cene elektriny Dodávateľ zverejňuje na stránke www.spp.sk
 • Cena za dodávku elektriny sa skladá:
  • a. z mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac). Mesačná platba za jedno OM je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnako stanenej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom období.
  • b. ceny za 1 kWh odobratej elektriny, ak ide o jednotarifnú sadzbu, resp. z ceny za kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife (NT a VT), ak ide o dvojtarifnú sadzbu.
 • Odberateľ elektriny v domácnosti si môže podľa svojich odberových pomerov zvoliť sadzbu za dodávku, pričom musí spĺňať podmienky určené príslušným PDS alebo dodávateľom na pridelenie zvolenej sadzby. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní Zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo Dodávateľa elektriny, resp. príslušného PDS vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby a v prípade neoprávnene získanej sadzby má Dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu elektriny v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa Odberateľ elektriny podmienky. V prípade že príslušným PDS bude poskytovaná odlišná distribučná sadzba, Dodávateľ uplatňuje sadzbu dodávky s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou tejto sadzbe. Dodávateľ poskytuje poradenstvo ohľadom vhodnosti sadzby pre daný účel využitia na svojej telefonickej linke 0850 111 363 alebo zakaznickalinka@spp.sk.
 • O zmenu sadzby za dodávku môže Odberateľ požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov Odberateľa elektriny v domácnosti počas roka môže Odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby za dodávku skôr. Sadzba za dodávku sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby alebo skutočnej spotreby za príslušné odpočtové obdobie.


VT a NT

Dvojtarifné sadzby slúžia na odlíšenie situácií, keď je v distribučnej sieti relatívny prebytok, alebo nedostatok elektriny. Príkladom je nižšia cena elektriny v nočných hodinách.

Elektromery v dvojtarifných sadzbách tak merajú samostatne množstvo elektriny spotrebovanej v čase (drahšej) vysokej tarify a samostatne množstvo elektriny spotrebovanej v čase (lacnejšej) nízkej tarify. K tomu sú potrebné externé zariadenia, napríklad prepínacie hodiny alebo prijímač hromadného diaľkového ovládania), ktoré určuje elektromeru, či má registrovať spotrebu do vysokej alebo nízkej tarife. Skonzultovať si čas vysokej a nízkej tarify si môžete na týchto stránkach:


Stála mesačná platba

Táto platba je nezávislá od množstva spotrebovanej elektriny

▲ Hore